Világifjúsági és diáktalálkozó – Wikipédia

Szabad algériai találkozó, Törvénnyel ítélnék el a francia gyarmatosítást Algériában » Múlt-kor történelmi magazin » Hírek

Népújság, Mint a beszámolóból is kitű­nik, a nyár folyamán igen so­kat tettek a baráti találkozók sikeres megtartásáért, valamint a nyári mezőgazdasági mun­kák mielőbbi elvégzéséért.

szabad algériai találkozó

Év­fordulók alkalmával — május 1-én, augusztus án, a vas­utasnapkor, stb. Baráti találkozó országosan is a megyében volt a legtöbb. A nyár folyamán szovjet elv­társakkal 38 esetoen szervez­tek baráti találkozókat, amely alkalmakkor a vendégeknek megmutatták megyénk minden nevezetesebb helyét, üzemek­be, terme1 őszövetkezetek be vitték el őket.

Tizenhat esetben tartottak különböző témákról előadáso­kat, ezeken átlagosan 80— hallgató vett részt. Igen fontosnak tartották a szemléltető agitációt. Az or­szágos központtól kapott kép­kiállításokat megyeszerte ván- doroltatták. Ezenkívül készítet­tek ukrajnai és üzbegisztáni kolhozok életéről képkiállí­tást, amit a megyei tanács me­zőgazdasági osztálya visz köz­ségről községre. Hruscsov elvtárs amerikai útja során a megyében több községben kisgyűléseket tartot­tak, ahol részletesen megbe­szélték Hruscsov elvtárs be­szédeit és a holdrakéta je­lentőségét.

A Szovjetunióba ez évben SO aktívát küldtek ki, akik útjaikról hazatérve. A beszámoló után került sor a jövő évi programtervezet is­mertetésére.

Az algériai trappista szerzetesek vértanúsága – kerekasztal a Rimini Meetingen

A tervidőszak alatt előadáso­kat tartanak a Szovjetunió hétéves tervéről, Atom­energia a béke szolgálatában, Űrhajózás és holdrakéta, Val­lás és tudomány címmel. Ezen­kívül jogi előadásokat is tar­tanak, s az orvosok részére.

A magyar—szovjet orvosi na­pokon elhangzott előadások alapján hat ízben kívánnak előadást tartani a Szovjetunió egészségvédelme címmel. Az üzemekben és bányákban a technika fejlődéséről, a gépek jelentőségéről tartanak majd előadásokat.

A mezőgazdaság­ban, állami gazdaságokban a szovjet szovhozokról, a tsz-ek- ben pedig egy-egy kolhoz éle­téről adnak tájékoztatást. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 42 évfordulója al­kalmából a párt irányításával, a tömegszervezetekkel karölt­ve ünnepségeket rendeznek.

Városokban és járási saékhe1- lyeken színvonalas kultúrmű­sorral emelik az ünnepség színvonalát. A múlt évhez hasonlóan, az —as oktatási évben tíz orosz nyelvtanfolyamot indíta­nak, amelyeknek vezetésére a legjobb orosz szakos tanárokat kérik fel.

  • Észak- 59 találkozó helyén ingyenes
  • Találkozók közötti terhes nők

A szemléltető agitációra még nagyobb gondot fordítanak, annyi képkiállítást kívánnak rendezni, hogy minden járás­ban és városban állandóan te­gyen egy ipari, egy mezőgaz­dasági ér. A megye három városában egy-egy vit­rint készíttetnek, amit a leg­frissebb anyagokkal látnak el. Az országos központ által megadott időben a népek ba­rátsági hetét szabad algériai találkozó színvonala­sabban rendezik meg, mint az elmúlt évben. Szavalóversenyt hirdetnek. Az — Munkájukat a jövőben e téren még inkább fokozzák olyan formában, hogy a szovjet elv­társakat igényeiknek megfele­lően viszik el különböző he­lyekre: orvosokat kórházakba, pedagógusokat iskolákba, agro- nómusokat szövetkezetekbe.

Világifjúsági és diáktalálkozó

Egy-egy találkozó alkalmával az ott elhangzottakat magneto­fonszalagra veszik, amit ké­sőbbi időpontban megismétel­nek egy-egy előadás alkalmá­val. A tervidőszak alatt fo­rintot kívánnak fordítani kép­kiállításokra, tízezer forintot pedig a Szovjetunióba kül­dendő aktívák útiköltségeinek csökkentésére. A diákok kö­zött megrendezendő szavaló­versenyek díjazására kétezer forintot terveztek.

szabad algériai találkozó

A beszámoló után többen hozzászóltak. Csicsai Jó­zsef, az MTST megyei szabad algériai találkozó felszólalásában elmondotta, hogy hazánk felszabadulásá­nak Szőlősi Gyula, az egri Gár­donyi Géza Színház igazgatója igen érdekes javaslatot tett.

Javasolta, hogy keressenek egy olyan szovjet írót, aki jelen­leg egy érdekesebb témájú színdarab megírásán dolgozik, amelynek bemutatóját Eger­ben tartanák meg.

Törvénnyel ítélnék el a francia gyarmatosítást Algériában

Még sok értékes javaslat hangzott el, ezeket a végleges terv elkészítésénél figyelembe veszik s a tervbe beiktatják. A Magyar—Szovjet Baráti Társa­ság megyei szervezete gazdag programmal készül a jövő ér­re s bizonyára a tervben fog­laltak meg is valósulnak. Kiss Béla videsen — valószínűleg Eisen­hower elnök szerdai sajtóérte­kezlete után — ismeretessé vá­lik majd. A megfigyelők legnagyobb ré­sze hallgatólagos megerősítés­nek tekinti azt a tényt, hogy a szombat óta erről a kérdésről elterjedt híreket kedvezmény hegyek sem cá­folta.

Bárhogy is áll a helyzet, nem kétséges, hogy döntő sza­kaszba érkeztek a tanácskozá­sok Washington és három szö­vetségese között.

szabad algériai találkozó

Esetleg meglepetést kelthet, hogy az Egyesült Államok el­nöke október végét, ilyen közeli időpontot választott a nyuga­tiak tanácskozására, ahelyett, hogy azt javasolta volna, a nyugati szövetségesek csak két-három nappal a kelet- nyugati csúcsértekezlet előtt üljenek össze. Ügy látszik.

Putyin–Orbán-találkozó: A Kreml tulajdonrészt kérne

Eisenhower elegendő időt akar hagyni a két találkozó között, lehetővé téve. Egy bot csavarásával fokoza­tosan feszülő hurokban lassan fojtották meg Juan Garcia Sua- rezt, akit még ben, távol­létében ítélték halálra. Az volt a szabad algériai találkozó ellene, hogy anyja megkínzását megbosszul­ta egy rendőrségi besúgón. A rendőrspicli ugyanis kínvalla­tással akarta megtudni Suarez anyjától, hol rejtőzik fia, a csúcsértekezletre, amelyet eset­leg december nak meg.

szabad algériai találkozó

Az amerikai fővárosban re­mélik. A csúcsértekezlet előkészületeivel foglalkozva a Combat című párizsi lap eze­ket írja: A nyugatiak a jövő hónap­ban kísérletet tesznek, hogy véget vessenek nézeteltéréseik­nek a berlini kérdésben. Ezek a nézeteltérések elég nagy szám­ban, egyrészt Párizs és London, másrészt London és Washing­ton között vannak.

Noha Orbán hivatali partnere Dmitrij Medvegyev, biztosra vehető, hogy a legfontosabb kérdésekben Putyin elnök mondja majd ki a végső szót — közölte a Népszabadsággal a magyar—orosz gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokban jártas forrásunk. Igaz, Moszkvából máig nem erősítették meg, hogy Putyin valóban fogadja Orbánt, bár külügyi forrásaink elismerik: enélkül kétséges volna a találkozó haszna.

MTI felszabadulásának Suarez csaknem 20 évig élt a Kanári-szigetek he­gyei között, s csak a múlt év­ben talált rá Franco rendőr­sége. A közelgő kivégzés hírére megmozdult a Kanári-szigetek lakossága.

Egyházi személyek is kegyelmet követeltek a ha­lálraítéltnek, áld négy gyer­mek apja. A Kanári-szigetek katonai kormányzójának szék­helye előtt néma tüntetéseket szerveztek.

A válasz az volt, hogy a tervezett időpontnál egy nappal hamarabb hajtották végre a kivégzést.

szabad algériai találkozó

MTI Induljíiuak meg a tárgyalások a vitás balkáni kérdésekről —Eisenhower találkozó óta a bolgár lapqk egyre gyakrabban foglalkoznak a balkáni vitás kérdések megoldásának, a bai- káni országok jószomszédi vi­szonya kialakításának.

Az évforduló alkalmából Szabad algériai találkozó kedden délelőtt ünnepélyesen megkoszorúzták a város felszabadításáért vívott harcokban elesett jugoszláv és szovjet hősök sírját. A Szovjet­unió koszorúját Ivan Zamcsev- szkij, belgrádi szovjet nagykövet helyezte el a síron, amelyet el­borítottak a kommunista szövet­ség végrehajtó bizottságának, a városi népbizottságnak és a társadalmi szervezeteknek a koszorúi.

ÉLETÜNK KÓDJAI - beszélgetés Dr. Kézdi Andreával és Griga Zsuzsannával

Belgrádban az évforduló al­kalmából több ünnepi rendez­vényt tartottak. Furfangosok ifjúsági bajnoksága Egerben Az egri Városi Művelődési Ház nagytermében izgatott gye­rekek várakoznak.

Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora a pénteki eseményekből kiemeli a legjelentősebb témákról tartott konferenciákat és a megtekinthető kiállításokat. Az utolsó előtti nap, a péntek beszámolójával jelentkezem.

A színpadon Pálos Miklós versenyvezető. Péter bűvész és Lux Tamás harmónikaművész.

VII. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó

Megszólal a gong, és megkezdődik a ver­seny. De előzőekben hadd mond­jam el. Az Or­szágos Rendezőiroda és a Vá­rosi Művelődési Ház szervezé­sében a megyei tanács művelő­dési osztályának támogatásával iák meg. Végeredményben a furfangosok bajnoka címet egy első osztályos kislány, őrsi Ág­nes nyeri, a vele járó tíz két­forintos takarékbélyeggel, s mivel szalvétát is gyűjt, szép szalvétákat is kap.

szabad algériai találkozó

Meg kell még említenünk Péter bűvész ügyes mutatvá­nyait. Bizonyos este nyilatkozott az algériai francia kormánykörök pedig rádióban. Kijelentette, hogy az kereken elleneznek mindenféle algériai háborút csak tárgyalá- találkozót vagy tárgyalást.