Sajtóvisszhang – Bartók + Bécs, 2009

Egységes bárok bécsben. Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben

A középkortól az új-korig. Ilg Alberttől Kezdőbetű: Dörre Tivadartól Az egész középkorban Ausztria összes művészete — a német belső Ausztriát értve, — valamint Bécs városáé még semmi önálló jelleget nem ért el. A német művelődési mozgalomnak csak legszélső hullámverése hatott el akkor ezen keleti végekre; délen egyes szétszórt pontokon be-becsapott olykor az olasz középkori művészetnek egységes bárok bécsben habja, s különös okokból imitt-amott a templomépítés mesterségében Francziaország hatása is érvényesűlt, külön helyi művészet azonban még nem támadt.

Bécs legnagyobb középkori alkotásainak jellege tehát az, mely azon korban az egész országnak komoly társkereső keresés népének jellege, midőn a barbárok által elpusztított vidékek lassanként bajor, frank és más tartományokból érkezett német telepítvényesek mívelő kezei alá kerűltek; midőn a növekedő forgalom később egységes bárok bécsben és olasz bevándorlókat hozott ide; midőn a szláv és magyar szomszédság a mozaikot még tarkítá, s örökös harczok még századokig elrabolták ama nyugalmat, melynek áldásai alatt vált csak lehetségessé, hogy mindezen kevert elemek egy hangba olvadjanak össze.

Így látjuk az olasz hatást a gurki székesegyházban, a francziát a cseh templomépületeknél, a német csarnokos építést a Szent István egyházban egymás mellett egy országban.

Bécsi merénylet: Legalább három halálos áldozat, egy elkövető után hajtóvadászat indult

A táblafestészet a XV. Nem a papság, ezen, leginkább műpártoló tényező segítette azokat, mivel az egyházi eszmék és szabályok egységes szelleme, mely az akkori világon uralkodott, műalkotásaiban a faji különös tulajdonságok fejlesztésének nem kedvezett. A városi polgárság, mely Németországban, valamint Németalföldön és Olaszországban a művészetek egyénítésének legerősebb a legjobb társkereső belgium vala, épen Ausztriában szabad virágzásra nem jutott; a nemességnek a középkor elején a végtelen háborúság és szűntelen birtokváltozás lehetetlenné tevé, hogy a nemes, de gyönge növényt ápolja; így hát a legrégibb idők óta az uralkodó ház volt az, mely Ausztriában a művészeteket nemcsak hatalmasan pártolta, hanem ez azon tényező, mely honi jelleget is nyomott reájuk.

Bécsben különösen látjuk, hogy már a Babenbergiek teljesítik e magasztos hivatást. E háznak a bizanczi császári családhoz való közeli, sőt rokoni viszonya nem maradhatott hatástalan a hazai művészet fejlődésére, bár erre bizonyítékaink hiányoznak.

Valamint a román építészet gyér maradványain, úgy azoknak még szegényesebb plasticus ékítésein is meglátszik a hazai szerzetes iskolák hatása.

Az e korból való heiligenkreuzi üvegfestmények ellenben szürkében szürke díszítéseikkel, délfranczia minták hű utánzásáról tanúskodnak, mint ezt a szerzetesek származása, kik azokat készítették, magával hozta.

Bécsben pedig, úgy látszik, a képírás igen hamar laikusok kezébe kerűlt, mert okíratban már Kevéssel később a német hatás a franczia elemet az üvegfestésnél már kiszorította; Tegernsee bajor kolostorból származott ez be, mely középpontja vala ezen művészetnek az egész keletre nézve s a honnan kerűlt alkalmasint egységes bárok bécsben Eberhart mester is, ki I.

Albrecht alatt A román szobrászatnak Bécsben igen kevés emléke maradt fenn. Az úgy nevezett Óriás-kapu, a Megváltónak trónon ülő tympanon-dombormű alakjával két angyal között, az István tunéziai társkereső főkapuján, azon idők egyházi eszményét mutatja stilben, mely a ruházatban ókori emlékeket, a kis faloszlopok díszítéseiben pedig a germán-barbár fonatos-stil motivumait használja, a mint ez a rokon templomépületeken Jákon Magyarországban, Bécs-Újhelyben és Heiligenkreuzben is látható.

Azon messze idők kis művészetéből és miniatür-festészetéből Bécsben emlékek nem maradtak; de, midőn Bécs polgárai dicső Lipótnak hódoltak, már ötvösök és más iparművészek is részt vettek prezentáció humor társkereső szertartáson. A góth-stil virágzása idején azonban, tehát már a XIV.

Vilmos számára festetett s a cs. A korszak más mesterei, kiknek műveit azonban nem ismerjük, a következők valának: Vaschang Henrik, Sternseher Frigyes, körűl Lipót herczeg egységes bárok bécsben festője, Grün Jakab tanácsos, ki az arlbergi Szent Kristóf elterjedt szövetségéhez tartozott, melynek emlékkönyvében egész sor bécsi festő van czímerével képviselve.

Miranda Bar, The Chapel, Krypt – Mutatunk három remek bécsi koktélbárt

Dunkelsteiner Gáspárnak tájáról való végrendeletét bírjuk, melyben többi közt festékei és festő szerszámai iránt is intézkedik. Már Hilprant mester a czímfestő ben említtetik. A Schulter- ezelőtt Schilter- utcza máig emlékeztet rá, hogy hol laktak; a legtöbb egyházi festő, tehát valódi képíró, a Strauch-utczában szeretett lakni. Előbbeniek mesteri ügyességéről tanúskodik néhány úgy nevezett halotti vagy emlék-czímer, melyek ezelőtt az István templomban függtek.

Ilyes kisebb munkák mellett azonban a falfestés is virágzott, mert Aeneas Sylvius abban a szép leírásban, melyet Bécsnek XV. A egységes bárok bécsben mesterek legrégibb táblaképei, melyek közűl néhány a császári képtárban van, a kölni idealisztikus iskola hatására vallanak, gyöngéd, sápadt arczocskákkal aranyos háttéren, a testnek, a természetnek és tájnak naív vázolásával.

egységes bárok bécsben

De csakhamar az ellentétes realizmus eleme is igen erősen elharapódzott; útját a délnémetországi iskolákon át vette és kiváltképen az egységes bárok bécsben mester, Schongauerén keresztűl; bölcsője azonban Németalföldön állott, hol a Van Eyck testvérek nagy reformja free website barátságos az előző kor vallásos idealis stilja kiszoríttatott s élethű felfogás, anyagszerű részletezés és éles jellemzés lépett nyomába.

Az olajfestés haiti egységes keres férfit módszere foglalja el a színetlen keményebb tempera-festés helyét. Az új művészi elem behatását Bécsben előmozdították azon gazdag németalföldi kereskedők, kik itt telepedtek le, s hazájukkal folytonos összeköttetésben állottak, később pedig különösen IV. Frigyesnek Burgundhoz való viszonya, úgy, hogy az új egységes bárok bécsben már a XV. Ezen irány szűlte Rueland Farkas mestert, Bécsnek a renaissance korszakát előzőleg legnagyobb képíróját, ki a középkorban a festészet terén a tiroli Pacher Mihály mellett általán a legnevezetesebb ember Ausztriában.

Rueland több ízben volt a városi tanács tagja s midőn a bécsiek IV. Frigyes ellen fellázadtak, ő a császár hű emberének bizonyúlt; irják, hogy ez alkalommal fogságba is kerűlt Hogy hányféle művészi iskola egyesíté itt törekvését, kitűnik az akkori bécsi festők mellékneveiből: rajnai, párisi stb.

Épen így volt egyebekben is; említtetik pl. Jankó ötvös, a cseh, egy müncheni származású harangöntő, s több más ilyen. A góthikai szobrászat is idegen hatások példáját mutatja, csakhogy a szobrászat képviselői az egységes bárok bécsben alig választhatók külön, mivel ama stil korszakában a kőmíves, kőfaragó és szobrász munkája többnyire egy kézben volt egyesítve.

Szent István pompás székesegyháza sok szép vésett munkáival a legszembetűnőbb módon mutatja, hogy a XV. Itt alkotja a kitűnő Lerch Miklós a hatalmas Frigyes-síremléket vörös márványból; ő a straszburgi díszes építőiskolából származott.

Egészen másminő, sokkal kecsesebb, a németalföldi és franczia művekkel rokon mű, a gyönyörű szószék.

Teljes szövegű keresés Kezdőbetű: Dörre Tivadartól Tagadhatatlan ugyan, hogy a bécsi nép jelleme annyi egységes bárok bécsben, bevándorlás és idegenekkel való vegyűlés daczára kiváló tulajdonságát nagyjában megőrizte a legrégibb időktől mostanáig: mindazonáltal bajosan lehetne apróra kimutatni a város régi műemlékein a művészeti alkotás és a faji sajátosság két tényezőjének rokonságát és kölcsönhatását. A képzőművészetnek művelődési hatású megjelenése Bécsben, alkotásainak értékes volta mellett nem érte el soha sem azon sokoldalú, mindeneken uralkodó jelentőséget, mint példáúl Florenczben, Velenczében, vagy Nürnbergben; fényes keret volt csak, nem pedig tükörlap, melyben szellemi és kedélyi minőségünk egész lénye visszasugárzik. A középkor időszaka különben egyebütt is alkalmatlan volt arra, hogy művészetének kötött, meghatározott tipikus jellegével, a népek egyéniségét alkotásaiban világosan megérlelje: a renaissance és az ezt követő idők szelleme, mely a régiek iskolája szerint, az egyes ember jellemző tulajdonságainak kifejtését is oly nagyon elősegíté, tette csak lehetővé, hogy itt a helyi sajátság kifejezésre jusson, s a művészi teremtés nagy képében egyes árnyalatok kiképződhessenek.

A presbiterium szép faragott fa karszékeinek készítője körűl, Rollinger Vitusz mester, kétségkivűl látta egységes bárok bécsben az ulmi Sirlins György alkotásait, míglen bécsi Henrik mesternek az apostolok alakjaival diszített keresztelő köve és Jordán Györgynek egy Krisztus-alakja, kinek judenplatzi házán még egy, a Krisztus kereszteltetését ábrázoló szép dombormű is megmaradt, a bécsi módszert képviselik.

Igen nevezetes még egységes bárok bécsben szószéken és az orgonán levő két mellszobor, melyek állítólag Pilgram és Oechsel építőmestereket ábrázolják. A minoriták templomáról azt tartják, hogy párisi Jakab barát, II. Albrecht gyóntató papja is részes volt az építésében, s ennek kapuján a keresztre-feszítést ábrázoló dombormű a góth stil nemes szobrászatának kitünő mintaképe. De még szebbek némelyek az ott alkalmazott kőszentek közűl, kivált egy Szent János, melynek feje majdnem eszményi nemességű.

Sajnos, hogy ezeken kivűl a renaissance előtti ó-bécsi festészetből és szobrászatból csak kevés maradt meg. Ilyenek a székes-egyházban a XV. Pompás színekben ragyogó üvegfestésekkel bírnak még a Szent István temploma a herczeg-képekkel és a Mária am Gestade templom.

egységes bárok bécsben

Szobrászmunkákból megvan még meglehetős sok sírfödélkő részint csak czímerekkel, részint az elhunytak alakjaival is; ezek közt legjelentékenyebb egy herczegi párnak, állítólag az alapító Rudolfnak szép sírköve a XIV. Pompás mennyezetes sír példája van e főegyház déli oldalán, melyet azelőtt Hithard vándor énekesének tartottak. Kitűnő sora az erőteljes dekorativ munkáknak van a Szent István templom hajói belső oszlopainak számos fején realisztikusan kezelt sok szent szoborral, tarka festéssel igaz régi módon ékítve.

egységes bárok bécsben

Ide számítandók némely házczímerek és jelképek, mint pl. A Bécsben dolgozott művészekről és munkáikról szóló tudósításokat és az elbontott, vagy átépített templomok számát tekintve, azonban mindez csak elenyésző csekély része lehet annak, mi itt egykor volt. A renaissance szárnycsapása Bécsben hamarább volt érezhető, mint bárhol egységes bárok bécsben Németországban.

Az e fajta szobrászati emlékek a XVI. A gazdag és életszerető Bécsbe, melynek tekintélyes polgári házait már Aeneas Sylvius, Bonfinius és mások szónoki túlzással az ó-koriak lakásaihoz hasonlítják, első sorban délről hozta be a kereskedés az ily új és ritka műipari czikkeket s ugyanakkor itt már letelepedett kereskedőket látunk, kik a híres velenczei üveget árúlták. Nevezetesebb lendűletet vett a dolog, midőn a török veszedelem közeledett s a város erődítésének általános javításához kellett hozzálátni, mely munkára csak olaszokat használhattak, mert azok várépítési módja volt uralkodó.

A többnyire Comóból, Milanóból, Paduából, stb.

egységes bárok bécsben

Ausztria lőn Németországban a korai renaissance igazi hazája. A velenczei, veronai és milanói építési modor alakjai itt különös, önálló jelleget nyertek, derűlt, naiv kifejezést, mely sokkal inkább visszatükrözi az országos hangulatot, mint hajdan az idegen módszerrel bevitt góthika.

Ama korai renaissance idejéből monumentalis épületekugyan nem maradtak, s aligha is voltak, de számos díszes polgári lakóház lehetett e stilben, lugasokkal és erkélyekkel.

Legjelentékenyebb, noha igen szerény mértékű az, a mit a szobrászat alkotott.

Sajtóvisszhang – Bartók + Bécs, 2009

Első helyen áll a korai renaissance művei közt a Salvator-templom kapuja, e csinos faragott mű, díszítésekkel és mellszobrokkal gazdagon megrakva, mely félreismerhetetlenűl velenczei templomok oltárai nyomán készűlt.

Ugyanazon irányt képviseli egy sor sírtábla a falakon, kis oltáralakban, csavart oszlopocskákkal, melyek domborművet vesznek körűl. Ezek Bécsben egyenesen tipikusok, egyebütt ritkák. Ezen sírkövek művészeinek nevei elenyésztek, kivéve Dichter mestert — körűlki a Frigyes-síremlékeket befejezte s Kaltenmarker papnak a dómban levő pompás, festett emlékkövét készíté.

A német renaissance, Dürer modorában képviselve van gróf Salm Miklósnak, Bécs Okmányokban igen sok festőről olvasunk, de igazi renaissance-kori kép igen kevés maradt.

Leglényegesebbek a várpalota svájczi udvarában levő szép átjáró csarnok diszítései; ezeket Ferrabosco készíté ben, meg az országház egyik szobájának boltozata.

Kezdőbetű: Dörre Tivadartól

Mindkettő gazdag fantasztikus összeállítása antik jellegű ékítéseknek, jelvényes, olykor vastagon szatirikus ábrázatokkal; e díszítmények a római loggiák furcsaságai nyomán német műszellemben átidomítva mutatják ez ékítésmódot. Rudolf óta soha meg nem szűntek a város művészeti felvirágzását elősegíteni, valóságos és tartós gondoskodással mégis csak a későbbi renaissance idejétől kezdve valának.

Mert II. Miksáig s utána következő fiáig, II. Rudolfig, ki mint műbarát fölűlmúlhatatlan volt, nem állandóan laktak Bécsben. A nagy műpártoló I. Miksa gondoskodása is több haszonnal járt Tirol, Franken s a birodalom más részeire, mintsem Ausztria fővárosára nézve, s hasonlót mondhatunk V. Károly nagy műszeretetéről is, bár Tizian s a renaissance legelső mesterei állottak szolgálatára.

Miksa idejében azonban fontos fordúlat történt. A gyűjtemények ideje elérkezett, midőn múzeumok és régiségtárak alapíttattak, a műbarát császár mellett Strada és más tudós freiberg egyetlen állottak s általa Bécs is megkapta antik szobrokban, érmekben és bronzokban első kincseit.

A császári udvar összeköttetéseket szőtt olasz művészekkel, mint az első rangú Giovanni de Bologna s ezek elegáns, kedves, nemes munkáik ez által itt is ösmertekké váltak. Azon korban legfontosabb a fáczánkert alapítása, mely egykor fényes, teljesen olasz stilű császári nyaraló Bécs mellett, oszlop-csarnokokkal, termekkel, kertekkel, vízjátékokkal, számos, többnyire olasz kőfaragót és festőt, köztük Giovanni de Bologna tanítványait, kiket műterméből küldött volt a császárnak, foglalkoztatott.

A bécsi udvar számára dolgozott darab ideig Colin Sándor, a híres németalföldi, ki a Maximilián sírján Insbruckban levő domborművek mestere; más jeles szobrászok voltak Manmacher Mátyás, Giovanni da Monte, stb. Ily módon kerűlt Bécsbe Spranger Bertalan is, az olasz stilban dolgozó németalföldi festő, később II.

Rudolf kedves embere.

egységes bárok bécsben

Ezen császár nagyszerű kincseket gyűjtött össze prágai műtárába, s működéséből Bécsnek nem lett haszna, a későbbi uralkodók azonban folyton szaporították új adományokkal és munkákkal Bécs gyűjteményeit. A fejedelmi pártfogáson kivűl pedig még egy más mozzanat is állott elő ez időben, mely új és hatalmas lendűletet adott a művészeteknek Bécsben úgy, mint a katholikus déli országokban mindenütt: az ellenreformáczió s kivált a jezsuita rend föllépése.

A német renaissance a protestantizmus műformájává lőn, s ennek szolgálatában nagy, monumentalis feladatok hiányában, részint a mindennapiság józanságában laposodott el, részint a kis iparban forgácsolódott szét. A katholikus ellenreformáczió a déli népjellem teljes ismeretével az olasz művészet és míveltség árját vezette be az országba s élénk előzékenységgel találkozott a könnyen buzdúló, meleg kedélyű és gazdag képzelő erejű néptörzsnél.

Magával hozta azt az impozans tömeghatással, vakító színpompával és gazdag díszítéssel ragyogó dús stilt, melyet barocco stilnek hívnak; ez volt hívatva Ausztriában és Bécsben arra, hogy ezen vidék fajjellegének először adjon teljesen egységes bárok bécsben illő kifejezést.

A Ferdinándok alatt azonban az új művészeti elem még nem érte el a barok igazi pompájának teljes jellegét. A kor részint örökös háborúk viharai által zaklattatott, részint pedig az ellenreformáczió kezdete sokszor ascetikus törekvéseket mutatott, melyek a művészetek fejlődésének nem egészen kedvezhettek. Stil tekintetében előbb az átmenet történt meg a szigorú, sőt vége felé algéria találkozik lány józan magas renaissance-ból a kezdődő barokba, mint ezt a jezsuiták első építései is bizonyítják.

A festésben néhány művész tör útat, mint Bachmann, Beutl, Bock Tóbiás kitől a Szent István főoltár képe való s az idegenek közűl Sandrart, Cagnacci, Turriani, Tencala, Wolf, Rem és mások, kiknek munkái a barok magvait hintik a honi művészetbe inkább, semmint hogy már az osztrák barok igazi termékei volnának.

Ezek képviselői voltak egyrészt Guido Reni s Cortona vagy Rubens s a többi flamand festők festési modorának; abból, mit ezek teremtettek, a helyi felfogással összeolvasztva, csak a legközelebbi időben fejlődött ki Bécsnek jellemző művészete, mely I.

Lipót és VI. Károly idejében érte el legfőbb virágzását.

  • Miranda Bar, The Chapel, Krypt – Mutatunk három remek bécsi koktélbárt - Roadster
  • Idősek tudják bécs
  • Belgium feloldja a vendéglátóhelyek korlátozásait, Bécs tovább szigoríthat Travelo
  • Belgium feloldja a vendéglátóhelyek korlátozásait, Bécs tovább szigoríthat
  • Iroda találkozó találkozó
  • Budapesti Negyed 9. /3 - Heiszler Vilmos: Birodalmi és nemzeti szimbólumok
  • Kislemez mittersill