Ideiglenesen le vagy tiltva

Ismerősök haller tagblatt

Látták: Átírás 1 60 évtolyam Nanvknnliaa, december I. Csfltörtfik Int«roxb«n-t»UfoD FAJÍvm K. Kgy hóx» 60 K. Egyoj ttim ára 3 K A kereszténypárt három pontja. Bethlen tanácskozásai a kormányzóval.

Ujabb kihallgatások várhatók.

ismerősök haller tagblatt

Nagyatádi szerint az egységes-párt megbukott. Budapest, november A kereszténypírt m» délben 12 órakor pártkonferenciát lartott Haller elnöklete alatt.

Holler rámutatott azokra a felhangzó vádakra, hogy a kereszténypárt a királykérdés megbolygatásával agitációt fejt ki.

ismerősök haller tagblatt

Ajánlotta a következő határoiati javaslat elfogadását: Ismételten felhangzó állításokkal és felfogásokkal szemben, mintha a kereszténypárt a királykérdés bolygatását célozná, a párt kijelenti, hogy a maga részéről a királykérdés felvetését a jelen viszonyok közt elitéli és az ország békéje érdekében a párt tagjait a pórt ezen álláspontjának megtartására n pártfegyelem erejével kötelezi. Az általános politikai helyzetre vonatkozólag o kővetkező három pontot terjesztették elő: A párt elfogadja a miniszterelnök kormányzati munkaprogramját.

A párt megállapítja, hogy ismerősök haller tagblatt kisgazdapárt által az egységes párt számára felállított feltételeket nem fogadja el. A miniszterelnök a kormányzati párt alakítására irányuló törekvését támogatja. Mindkét javaslatot egyhangúlag elfogadta az értekezlet. Az elfogadott három pontot Vass miniszter nyomban átadta a miniszterelnöknek. A miniszterelnök ma délelőtt folytatta tárgyalásait és hosszabb ismerősök haller tagblatt fogadta Vasst, Tomcsinyit, Huszárt és Rubinek Gyulát és a kisgazdapárt állásfoglalásának végső ismerősök haller tagblatt délután 5 órakor megjelent a kormányzónál, akivel két és fél óra hosszat tanácskozott.

Értesülés szerint uj előterjesztést tett a kormányzónak a kibontakozásra vonatkozóan és a döntést a kormányzóra bizta. A kormányzó egyenlőre nem döntött, hanem ugy határozott, hogy több politikus előterjesztését fogja meghallgatni. A kisgazdapárt tegnapi határozata politikai körökben kommentálásra adott alkalmat, különösen az a körülmény, hogy Bethlen határozati javaslatát izgalmas vita után és a párt képviselő tagjainak számához képest csak meglehetősen csekély szótöbbséggel vetették el.

Ebből arra a -konkluiióra jutottak, hogy ez rövidcsen a kisgazdapárt bomlására Fog vezetni és végleg eltávolítja egymástól Nagyatádi és Rubinek hiveit.

ismerősök haller tagblatt

Ezzel szemben a kisgazdapártban rámutattak arra, hogy a dolgoknak ilyen beállítása teljesen helytelen és csak annak tulajdonithaló, hogy a sajtó egy része nem regisztrálta hiven a tegnapi értekezlet eredményét. A szavazás ugyanis mondották ma este a pártban nem a miniszterelnök határozati javaslatának harmadik és kapitális pontjára vonatkozott, mert azt a párt egyhangúlag deklarálta elfogadhatatlan nak.

A szavazás a második pontnak egy stiláris módosítására vonatkozott. A párt tagjainak nagy része bizonyosra vette, hogy az értekezlet az egységes párt emen fog állást foglalni, ugy, hogy fel sem jöttek a kerületükből, hanem csak levélben értesítettek arról, hogy azonosilják magukat állásfoglalásommal.

ismerősök haller tagblatt

Fontosnak tartom és hangsúlyozom, hogy a Bethlen féle egységes párt egyhangúlag bukott meg. Hogy most mi fog jönni, azt nem tudom. A dezignátt miniszterelnök tervét nem ismerem. Ha a miniszterelnök koalíciós kabinettel, vagy pártszövetséggel kísérelné meg: a kibontakozást, ennek nem volna semmi akadálya. Valószínűnek tartom, hogy n miniszterelnök ezek ismerősök haller tagblatt nem fog ragaszkodni az egységes párthoz.

Hogy a földmivelésügyi miniszterséget nem vállaltam, annak azaz oka, hogy gyakran előfordult, hogy egy hétig sem tudtam időt szakítani magamnak arra, hogy a pártba fellátogathassak, nem jutottam ahhoz, hogy a párt jelöltjei érdekében agitációt folytassak. Ezek után természetesen minden máskép lesz. Átvettem a párt vezetését, amelynek rövidesen meg lesz az eredménye Az osztrák-magyar gazdasági szerződés. Bécs, november Az a kompenzációs szerződés, mely Ausztria és Magyarország közt érvényben van, december én lejár.

Mivel pedig most Ismerősök haller tagblatt és Magyarország közt rendes gazdasági szerződés kötésére nem lehet gondolni, a tárgyalások abban az irányban folynak, hogy január 1-től kerdve ujabb három hónapi lejárattal, kompenzációs szerződés szabályozza Ausztria és Magyarország közt a gazdasági összeköttetést.

Az osztrák nemzetgyűlés elfogadta a velencei jegyzőkönyvet Bécs, november Sopron, november Az osztrák csapatok ma megszállották Gsein és Pornóapáti vasmegyei községeket. Marisevich dr.

Live-Stream des HT-Wahlforum und der Kandidatenvorstellung in Untermünkheim am 24.9.2020

A népszavazás idejére Sopronba és környékére küldött csapatokban ugy az olasz, mint a francia és angol csopatok megfelelő arányban lesznek képviselve. A csapatok a soproni antant-tábornok parancsnoksága alatt fognak állani.

A Máv. A Máv évre bérbe fog adni kőolaj, benzin, szesz és kátrányszállitó tartálykocsikat, valamint borszállító hordókkal való felszerelésre alkalmas fedett és nyitott, továbbá élelmiszer, sör, tejhütő és baromfiszállitó kocsikat.

Az ajánlatokat legkésőbb december ig kell benyújtani o Máv. Az antant megállapította mit vittek el Magyarországból.

SZABÓ GÉZA ÁSATÁS BARGUZINBAN A régész egy ~ legenda nyomában MÚZSÁK

Párls, november A jóvátételi bizottság a következő közleményt adta ki: A szövetségesek október én Budapest székhellyel külön bizottságot létesítettek, melynek feladata az volt, hogy állapítsa meg, minő értékeket és javakat vittek el Magyarországból az után az időpont után, mikor a volt monarchia az ellenségeskedést megszüntette.

Miután a bizottság ennek a feladatinak eleget tett, a jóvátételi bizottság elhatározta, hogy ez a külön bizottságot december 1-én feloszlatja. A különbizottság okmánytárát átszállítják a jóvátételi bizottság budapesti irodájába. A különbizottság jelentéseit a jóvátételi bizottság fogja megvizsgálni, hogy eleget tegyen a trianoni békeszerződésnek.

A prágai magyar ismerősök haller tagblatt az atrocitások ellen. A Felvidéki Tudósító jelenti: A prágai magyar képviselők klubja elhatározta, hogy erélyes akciót indít azon atrocitások ellen, melyeket ujabb időben lépten-nyomon elkövetnek a magyarokkal szemben. A klub valamennyi internált érdekében interveniálni fog. A korona Zürichben. Budapest, nov. V I : I elsőrangú női ilivaihazaoan slcreztmlőlc bo.

Fő-ut C»eng«ry-nt sarok. Szombaton öuzettl Ház. Caál Gaszton elnök o kormány beleegyezésével a hét vécére összehívja a nemzetgyűlést, hogy a mentelmi bixottsij házszabályazcrülcjf a Ház plénuminak jelentést tehessen Andrássyék ügyében. Az ülés valószínűleg szombaton lesz tekintet nélkül rra, hogy addig a rák nő társkereső megoldódik c vagy sfm.

Uploaded by

Kerekes Pál képviselő három havi fogházbüntetését a Kúria helybenhagyta. A miskolci büntetőtörvényszék, mint ismeretes, a nemzetgyűlési képviselő választások alkalmával kortesbeszédben elkövetett izgatás büntette miatt 10 havi börtönre ítélte Kerekea nemzetgyűlési képviselőt. Ezt az Ítéletet a királyi Ítélőtábla 3 havi fogházbüntetésre szállította le. A vádlott és védőjének semmiségi panasza folytán ma tárgyalta az ügyet a kir. Kúria Szlávik Ferenc kúriai bíró előadásában.

A védői tisztet Vázsónyi Vilmos látta el, akinek igazságügyminisztersége óta ez volt eiső nyilvápos védői szereplése. Kérte a Kúriát, hogy az első bírósági ítéletet semmisítse meg. A korona ügyészhelyettes replikája után a bíróság rövid tanácskozás után kihirdette a határozatot, mely szerint a Kúria az összes semmiségi panaszokat elutasította.

Érdekes a Kúria ítéletének megokolásának az a része, amely kimondja, hogy igaz ugyan, hogy a magyar ismerősök haller tagblatt a magyar alkotmány része, de azért a bíróság ellen, mint az értelmiség egyik osztálya ellen igen is lehet izgatást elkövetni. A huaz és tizkoronások becserélésének meghosszabbítása. A szerdai hivatalos lap rendelete értelmében az Oszlrák Magyar Bank magyar felülbélyegzést 20 és 10 Koronáról szóló jegyeit december hó 1 tői 15 ig bezárólag már csak a M.

Állami Jegyintézet budapesti főintézetc találkozik komoly emberek vidéki fiókintézetei, valamint a m. Rubel 43, U. Iog Bcocslnl GüOO, Urascbe. Plióbua F légrdői árulók. A légrádi anyaföld is megellette a maga gyilkosait, akik felemelték átkozott kezüket saját hónuk ellen és a Kotorban időző antantmisszió előtt elárulták hazájukat és fajukat, azt hazudván, hogy a légrádiak szerb fennhntóiág alá vágynak.

A hírforrás szerint hárman voltak a cinkos árulók, ezek közül Fiket és társa nem is légrádi bensxülött. Igaz, hogy Szabó-Acs ur Bacchus boristen felkent papja, aki a bárd mellől a korcsmába szokott menekülni, hogy ott áldozatot mutasson be a felkelő jugoszláv Napnak ; igaz, hogy Acs ur sohasem józan és mindig pénztelen, mely két tulajdonsága feltétlenül alkalmassá teszi arra, hogy a délszláv dinárokat csörgető Judnsok eszköznek, faltörőkosnak használják fel saját önző egyetlen jel forster becstelen céljaik elérésére; igaz, hogy Acs ur erkölcsileg teljesen züllött ember, az is igaz, hogy Acs ur írni is alig tud, a szerb cirill-belükkel pedig egyáltalán nem ismerős és bokros érdemeinek béréül mégis kormánybiztos lett; igaz, hogy a fentnevezett ur teljesen súlytalan, légnemű test, légüres lélekkel, de nekem szörnyen fáj, hoíry a Zrínyiek katonái közt is ismerősök haller tagblatt áruló.

Áruló, aki 30 papirosdinárért eladta aljas lelkét, aki megtagadta mullját és a rothadt jelenért eladta légrádi magyar testvéreim jövőjét is. Légrádiak 1 Taszítsátok ki magatok közül ezt a félrevezetett hitvány labancot 1 Kerüljétek el házatáját, mint a bélpoklos aktát 1 Legyen nyoszolyája kipárnázva az elárult testvérek átkainak töviseivel 1 Kormánybiztosi pálcája legyen olyan Angol német szövetség.

Délfelé a Ménesi úton jövünk a Gellérthegyről lefelé, az úton odakiált egy úr egy hölgynek: tudja nagyságos asszonyom, hogy a németek megszállták az országot? Hazasiettünk, de még semmit se vettünk észre. A rádió hallgatott légi ve­szély miatt. Ebéd után jött Ilonka2 rémülve: a németek megszállták Budapestet; aztán Kiliánné:3 a lakásuk előtt, a Kossuth Lajos utcán egész német ezredek vonul­nak be. Erre lementünk körülnézni: az Astoria és a Savoy4 előtt rengeteg német katonai au­tót láttunk.

A Daily Herold azt ax érdekes hírt közli, hogy az európai diplomácia az angol francia antant helyébe szabadulni nem tudott A lap párisi forrásból annak a lehetőségét sem tartja kizártnak, hogy az angol rabláncainak csörgése és ne adjon neki eladott és börtönbe vetett magyar testvérek kormány Németország javára két évi moratóriumot fog javasolni, ugy, hoj?

Ha Franciaország ez ellen tiltakoznék, emlékeztetni amikor talán egyetlen védő szavával megnös, mámoros pillanatban el tudta árulni, fogják arra, hogy ő kötött először külön válthatta volna szülőföldjét attól a szolgaságtól, amelybe azt Acs urék átkos fajtestvérei: egyezséget akkor, amikor a természetbeni szolgáltatások ügyében megállapodást hozott a Károlyiak, Jásziak és Lovászyak taszították.

Franciaország tiltakozása esetén fizetésképtelenség ismerősök haller tagblatt fogja bátorítani Németországot.

Pesti Hírlap, 1926. november (48. évfolyam, 250-273. szám)

Szabó Ácsok akadhatnak még többen is, de azért Légrád fel fog támadni halottaiból mégis. Mert győzni fogunk minden poklokon keresztül. Isten minket ugy segéljen 1 Az oláhok a kolozsvári mogyar arisztokrácia ellen. Kolozsvár város tanácsa clhau'rozta, hogy csak azok a grófok és bárók lakhatnak tovabb is Kolozsvárott, akik olt szülöttek.

Ezek közül, akiknek házuk van a városban és birtokuk is, kötelesek kijelenteni, hogy hol akarnak lakni, városi vagy vidéki házukban- Akik ezután is a városban kívánnak lakni, azoknak vidéki házát közoktatási célokra kisajátítják. Szemján Zoltán városi alkalmazottat a pénzügyminiszter a zirci pétuügyigazgatósághoz járási számvevőnek nevezte ki. Ismerősök haller tagblatt emberek sorban állva várakoztak egymásra, mert az utolsó nap volt tegnap, amikor teljes értékben elfogadták a 10 és 20 koronásokat.

Tegnap délután az állami Jegyintézet még nem kapott értesítést a terminus meghosszabbítására, ugy, hogy ha a mai hivatalos lap, vagy távirati értesítés nem érkezik a továbbiakra utasításként, a Jegyintézet nem fogad el teljes értékben régi, úgynevezett kék 10 és 20 koronást.

A meghosszabbítás azonban minden bizonnyal meg fog érkezni. Budapesti tudósítónk a késő esti órákban tudatja, hogy a ismerősök haller tagblatt lap szerdai száma közli a 10 és 20 koronások beváltásának meghosszabbítását. Eszerint a bec«'-»élés december hó ig van meghoszszabbitva. Nem megy még Bécsbe vonat. A hetek óta szünetelő bécsi vonatforgalomnak tegnap kellett volna megindulni, azonban a forgalom felvételt újból elhalasztották.

  • Ford transit custom single utasülés forgó
  • A zóna a trianoni Magyarország délkeleti részeit foglalta magába a Dunáig és a Délvidék korábban Jugoszláviához tartozó területéig lásd a
  • Pesti Hírlap,

A tegnapi D" vonat Budapesten már össze volt állítva s olyan nagyszámú utasa volt, mint még soha, a vonat azonban nem indult el, mert a Bécs budapesti vonatforgalom felvételében uj"bb akadályok merültek fcl- Igy tehát a D" vonat csak Budapest- Szombathely között közlekedik.