' + titelNews + '

Thüringer általános ember keresi nő

  • Az emberek tudják, wuppertal
  • A Felek újólag megerősítik elkötelezettségüket a szabad piacgazdaság, a fenntartható fejlődés a regionális együttműködés és a hatékony multilateralizmus elvei mellett.

Pesti Napló, Szerkesztési iroda: Barátok-tere, Athenaeiun-épület. A lapszellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő.

Pesti Napló, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza.

osztrák társkereső oldalak

Kiadó-hivatal: Barátok-tere, Athenaeuiti-épíUet, A lap thüringer általános ember keresi nő részét illető közle­mények előfizetési pénzkiadás körüli panaszok, hirdetmények a kiadóhivatalhoz intézendök. Előfizetési feltételek: Postán küldve, vagy Budapesten házhoz hordva reggeli és esti ki­adás együtt: 3 hónapra.

nyúl logo társkereső

Az el! Budapest, oct. Ma délben 12 órakor búcsúzott el báró Wenckheim Béla a miniszterelnökség sze­mélyzetétől. Tarkovich József min. Báró Wenckheim Béla pedig adott válaszában dicsé­rettel nyilatkozott a személyzet buzgalmáról.

Azután különös ajánlással kisérve mutatta be a személyzetet Tisza Kálmán min. Mint félhivatalosan jelentik, a franczia kormánynak nincs szándékában a többi cabi­­neteket arra bírni, hogy a török pénzügyi rendszabályok ügyében közös lépést tegye­nek. Mindaz, a mi e tekintetben eddig mon­datott — írják Párisból a »Pol. Decazes her­­czeg megérintette ugyan az ügyet a külköve­­tekkel folytatott beszélgetésekben, sőt az angol követtel kissé behatóbban is taglalta a kérdést, de ennél többet nem is tett.

Még Angliával sem igyekezett közös eljárást meg­állapítani. A nemzetgyűlés feloszlatásának elő­jelei folyton szaporodnak.

A lapokban már nagyban körözik ama hetvenöt senatus név­sorát, a kiket a törvény értelmében a képvi­selőház van hivatva választani. Különböző névsor kering, de mint hitelesen jelentik, mindegyik csak magáncombinatio. Attól tar­tanak, hogy a thüringer általános ember keresi nő az összes het­venöt senatort a saját kebeléből fogja válasz­tani, mig a közvélemény azt óhajtaná, hogy legalább huszonöt senatort a házon kívül álló elemekből válaszszon.

Thiers beszéde már egész terjedelmé­ben nyilvánosságra került, s a hatás, melyet keltett, rendkivüli.

Index - Mindeközben - Orbán kérdezett, egy coubmester megválaszolta

A köztársasági lapok mindnyájan a legtel jesebb elismeréssel adóz­nak neki. A »Rep, Fr. A »Journal des Debats« is kijelenti, hogy töké­letesen egyetért Thiers beszédével. Külön­ben a franczia és belga posta ma újra elma­radt, s a legújabb lapnyilatkozatokat még nem ismerjük. Azon távirat, melyet Vilmos német csá­szár Milanóba érkeztekor nejéhez intézett igy szól : Szerencsésen megérkeztem.

' + titelNews + '

A határtól idáig diadalmenet volt, s a bevonulás a királylyal Mila­nóba le nem írható, oly kimondhatlanul lelkesültté tet­te azt az olasz élénkség. Ebhez hasonlót soha életem­ben nem láttam.

társkereső nő eure

Minden ablak, számtalan erkély és emelvény feldíszítve, az utczák tultömve emberek­kel. Az egyik oldalon a helyőrség. A király szerfelett szeretetreméltó.

Rögtön ebéd után nagyszerű társkereső oldalon hirdetések a dómnak és a térnek, melyen bizonynyal legalább 50, ember állt és lelkesülten éljenzett. Az egész leírhatatlan.

Garantált nyári programjaink július 1-től indulnak Július 1. Eladó széna körbála Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság cm-es réti széna körbálákat kínál eladásra. Terepgyakorlati praktikum Dr.

Az idő pompás. Midőn az állam főméltóságainak bemu­tatásakor Biancheri kamraelnök a kam­ra nevében fejezte ki örömét a felett, hogy a császárt Olaszországban láthatja, Vilmos igy felelt: »Igen!

Antológia a női szexualitásról A fülszöveg azt ígéri az olvasónak, hogy a kötetből, amely "irodalmunk első átfogó antológiája a női szexualitásról", ki fog derülni, "milyen is nőnek lenni intim kapcsolatainkban a 3. A harminchárom szerző mindegyike nő, legtöbbjük szám szerint harmincan kortársaink Tőlük olyan írásokat gyűjtöttek egybe a szerkesztők, amelyekben érzelmi életükről, többnyire érzelmi válságaikról, a szexualitás megélésről, sokszor egészen abszurd helyzetekről Ideális kaland vallanak. Az irodalomtörténet híres múzsái is megszólalnak: Ady Endre életének jelentős éveit most Csinszka Így történt című visszaemlékezéseiből árnyaltabban, a rajongó kislány szemszögéből ismerhetjük meg. Korzáti Erzsébetnek Szabó Lőrinchez és között írott leveleiből Vedd el tőlem ezt a nagy szerelmet átérezhetjük a tragikus szerelemben vergődő nő vívódásait, bánatát.

A ti és népetek megelé­gedésének nagy jele a szép és ünnepélyes fo­gadtatás, minőt életemben sohasem láttam, tirülök neki, mint tanúságának a két nép kö­zötti rokonszenves és baráti érzelmeknek, a melyek kölcsönös boldogságuk és egységük megszilárdítása czéljából folyton szilárdabban fognak egymáshoz csatlakozni.

Két olyan or­szágnak, mely egyszerre jutott az egységhez, mindig jó barátnak kell lennie. A szerb községi törvényről, mely nov. Már régóta érezhető volt a szükség, hogy a községi önkormányzat a kor viszonyainak megfelelően kibővittessék. Az eddigi törvénynek is meg volt ugyan az a jó oldala, hogy nagyban előmozditotta a községi vagyon fenntartását. De a közvélemény töb­bet követelt. Mindenekelőtt aztkivánta, hogy a közönség önkormányzatát illetőleg szaba­dabbá tétessék, s az állami felügyeletnek cse­kélyebb mértékben legyen alávetve, mint ed­dig, főkép pedig, hogy megnyerje azonjogot, hogy a polgármestert rövidebb időre választ­hassa és szükség esetén el is mozdíthassa.

A zuj törvény számba veszi ez óhaj okát. Alpolgármes­ter most csak egy évi időre fog választatni, hanem négyszer egymás után újra meg­választható.

Elmozdítása még az egy év alatt is megtúrténhetik, ha ezt húsz községi tag kö­veteli. Minden polgár, a ki hat tallér évi adót fizet, polgármesterré választható, még akkor is, ha nincs ingatlan vagyona.

idézetek a flörtölés

Az uj törvény tehát szabadelvűnek elég szabadelvű, de aligha nem az anarchiát fogja a községi életbe beplántálni. A pénzügyi bizottság mai ülésé­ben f olytatván az általános jövedelemadó törvény javaslat tárgyalását, a nyilvános számadású vállalatok jövedelmé­nek s adóköteles keresetnek kiszámításánál Molnár Gy.

Hegedűs ise nézetben van. Széli miniszter a keresetadó kategóriáinak felállítását nem tartja gyakorlatilag keressztülvibe­­tőnek.

ismert eljárásokkal csoportok

Ha a házosztályadónál nem történnék com­­penzálás, lehetne ezt úgy is megtenni, ha a dik §-ban proponált elengedés mellőztetnék. A keresetadó IV ik osztályánál W abrmann indítványozza, hogy az ide esőknél a mennyiben cse­kélyebb fizetősök folytán nincsenek mentesítve, ha írtnál kisebb fizetésük, az adó szorosa, ha frtnál nagyobb, az egész fizetés vétessék ala­pul.

M o 1 n á r Gy, némi emelését az adó 5-szörö­­sének mindenesetre méltányosnak találná. A 4-ik §-nál, mely szerint a jövedelemből levo­nandó az adó s a bekeblezett tőkeösszeg évi kamatja, Csengery kérdi, hogy az adóhátralékok folytán thüringer általános ember keresi nő betáblázott kincstári követeléseknek is megadassék-e j ezen praemium? Az 5-ik §-nál. A 6-ik § vita nélkül, a 7-ik § azon módosítás­sal fogadtatott el, hogy ha valamely kötvény több in­gatlanra van bekeblezve, nem: a főzálogul szolgáló in­gatlan jelölendő ki, hanem a kötvény kamata minden ingatlan összes jövedelméből vonandó le.

Eszkuláp Állatvédő Egyesület - Будапешт - Некоммерческая организация | Facebook

A 8—10 §§ ok vita nélkül megszavaztatnaak. Ezzel a törvényjavaslat tárgyalása véget ért, s a bizottság befejezte jelenlegi érdemleges tanácsko­zásait. Az Olaszországgal kötendő ke­reskedelmi szerződés ügyében a tárgyalások, mint a »Presse« jelenti, sikerrel előhaladnak. A nevezett lap azt írja, hogy ez állomásra egy nagy vidéki város polgármestere a jelölt.

A szásznemzeti egyetem f. A nagy-szebeni »Tageblatt« arra izgatja a szászokat, hogy tiltakozzanak gr. Szapáry ismert rendeletéi el­lenében. Lefoglalt vaspályavonat czim­­mel legközelebb egy bécsi lap után azon hirt közöl­tük, hogy a kassa-oderbergi vasút néhány kocsiját Boroszlóban biróilag lefoglalták.

Mint Boroszlóból hitelesen jelentik, ott olynemü bírói lefoglalásról semmit sem tudnak, s az egész hir merő koholmány. Nevezetesen azt közlik velünk, hogy f. Azt Írják ugyanis, hogy főnyi török sereg, köztük ágyukkal ellátott nizamok, át­lépett a szerb határon; a szerbek néhányat közülök megsebesítettek és visszaüzték őket, de ők visszavo­nulás előtt felgyújtottak két falut.

A szerb kormány a határparancsnokoknak meg­hagyta, hogy minden invasiót erélyesen utasítsanak vissza, de amellett óvakodjanak, nehogy török terü­letre lépjenek. Ez intézkedésről értesítették a garan- : tia-batalmak képviselőit is. A belgrádi honvédség szekerész-csapatait a dandárparancsnokság puskákkal látta el; eddig csak!

A skupstina egy törvényjavaslatot vett tárgya- ' lás alá, mely a személyes biztonság garantiáinak nö­velését tűzi ki czélul.

A felkelő tartományok sanyarú viszonyait, és a ráják határtalan nyomorát szomorúan illustrálja a felhívás, melyet Bosidarovicz, a bosniai és herczeg­­ovinai menekülők segélyezésére alakult nemzetközi bizottság egyik tagja Ragusából az orosz hírlapok­hoz küldött és a mely igy hangzik: »Az isten szerelméért küldjétek lehető szapo­rán segítséget!

Minden nap százával, és ezrivel látjuk a szegény népet szinte éhen halni. Itt nem annyira segélyt, mint megváltást várunk. Metko­­vichból visszajövet Llano mellett száz meg száz csa­ládot láttam, melyek kopár és sivár sziklákon ütöttek tanyát, és már több mint bárom hete nem élveztek védő hajlékot, meleg ételt, italt.

Segítsetek e szeren­csétleneken. Vagy tán kihűlt az oroszok szivében a szláv nép iránti szeretet?

példa találkozó helyén

Hisz ez lebetetetlen! Segítsetek tehát a mezitleneken, éhezőkön, szenvedésektől any­­nyira megviselteken, kik meg vannak fosztva minden birtokuktól, sőt hazájuktól is, és iszonyú helyzetükben csak a külföldtől, nevezetesen Oroszországtól várnak segélyt.

A Balaton keresztmetszete más, nagy tavak keresztmetszetével összehasonlítva Ezek között bizony a mi Balatonunk kicsinyke kis tó. Egyik partjáról mindig látni lehet a másikat. Csak Tihanyból nézhetünk nyugatra úgy, hogy nem látjuk a tó nyugati végét s a víz az éggel látszik érintkezni. Ázsiában a Jang-ce-kiang-folyó torkolata olyan széles, hogy a folyó közepéről nem látni a partokat. Ne is beszéljünk az Amazonasz, délamerikai folyó óriási torkolatáról, mert az nagyobb, mint az egész Dunántúl.

A határsértések Szerbiában és a szerb kormány. A skupstina. Belgrádból jól értesült forrásból oly köz­leményeket veszünk, melyek egyenest ellentmonda­nak azon dementinek, melyet a konstantinápolyi »Levant Herald« a törökök által elkövetett határ­sértésekről közzétett. A mi forrásunk e dementi elle­nében azt constatálja, hogy a szerb határon egyre szaporodnak a határsértések, ami aztán nem igen já-Uj liadapródok.

Irta : Sandeau Gyula.

Ágoston marqulsnak, Francziából. Ön, barátom, aki ismerte őt, ön tudja, hogy soká fog tartani, mire majd párjára találunk.

Úgy maradt meg emlékezetünkben, mint egyike a legked­vesebb alakoknak, melyek korunkban tündököltek. A lángész, szépség, fiatalság nála azon bájjal és jó­sággal párosult, mely megbocsáttatja velünk a di­csőséget.

Átvillant láthatárunkon mint egy csillag, de útja sugárzó barázdát hagyott.

Tudom, szereti, ár társkereső oldalak róla beszélnek,' és ami az ő emlékéhez fűződik, min­­d'g oly vonzó és uj volt önre nézve. Elmondom hát, minő körülmények közt láthatám őt először. Jócska pár év múlt azóta.