Péter Balázs

Guyan lány találkozó. World Development Indicators - Google Public Data Explorer

Szabad Ifjuság, A levél írója — az állami gazdaság párttit­kára — arról ad hírt, hogy a gazdaságban dolgozó tizenöt salgótarjáni középiskolás közül hatan megszeg­ték szavukat. Egyszerű, mindennapi esetről van szó? Távolról sem. Önként vállalták, hogy résztvesznek népünk nagy ke­­nyércsatáiában, s a harc első vonalában, diszistákhoz méltóan helytállnak. És mégis megfutottak! Vájjon gondoltak-e arra, mit jelent az adott szó, a diszista becsületszó? Gondoltak-e arra, hogy a DISZ tagsági könyv, amelyet szívük felett viselnek, ahhoz a nagyszerű ifjúsági szövetséghez guyan lány találkozó őket, amely Petőfi ifjúsága, az es proletáríorTadalom ifjúmun­kás harcosai, a fasiszta elnyomás ellen küzdő Kommu­nista Ifjúsági.

Szövetség hősi hagyományai örökösének és továbbfejlesztőjének vallja magát?

Account Options

Gondoltak-e arra, hogy dolgozó népünk szereti, megbecsüli ifjúsági szö­vetségünket és hogy ez a megbecsülés kötelez? Ezekben a hetekben nap, mint nap hallunk, olva­sunk 'a fiatalok nagyszerű munkasikereiről, amelyekkel a VIT-et köszöntik. Ifjúságunk többsége becsülettel tel­jesíti is adott szavát.

  • Péter Balázs | Galerie - Z filmu | Čmotiver.hu
  • Szabad Ifjuság, július-szeptember (4. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Helyszínen találkozom a munkafüzet
  • Nem végeztem konkrét számításokat, de ha az ujjuknál fogva összekötnénk az összes NASA-pólót Magyarországon, laza becslésem szerint a lánc elérne a Holdig.

Erről tanúskodnak a bányákból kigördülő, terven felül szénnel teli csillék, az üzletek ben, a raktárakban tornyosuló, határidő előtt elkészült ruhaszövetek, közszükségleti cikkek, a mezőkről, a cséplőgépek mellől napokkal előbb magtárba kerülő gabona.

A cél nagyszerű! De nem mondhatjuk el, hogy egyformán látja ezt szövetségünk minden egyes tagja, hogy egyforma lelkesedéssel harcol a valóraváltásáért. Az a bányászfiatal, hengerész vagy gépgyári ifjúmun­kás, textil- vagv ruhagyári ifjúmunkáslány, egyetemen vSigv középiskolában tanuló diszista, aki nem teljesíi!

A diszista példaként áll a szervezeten kívüli fiata­lok előtt, nála a szavak és a tettek nem jelenthetnek külön két fogalmát. Számára az adott szó: törvény! S különösen áll ez napjainkban, amikor azért harcolunk, hogy ifjúsági szövetségünk ez évben elnyerje a párt legjobb segítője, a rohamcsapat megtisztelő címet. Ez a legfontosabb jellemvonás, amelyre minden diszistának nevelnie kell önmagát.

S ez nem könnyű. A múlt átkos örökségét, a henyeséget, kényelmességet, könnyelműséget kell levetkezni.

Péter Balázs

Becsü­letesség mindenben, hűség az ádott szóhoz — ez vezé-' reljen minden diszistát. Ifjúságunk e téren nagyszerű példákat követhet. Példát vehetnek bátor, becsületes helytállásukról, arról, hogy diszista becsü'etszavukat mindenkor, minden akadályon át, erőt, fáradságot nem kímélve teljesítették.

Elsősorban tőletek függ, hogy mi­nél kevesebb bélahalmi példa akadjon ifjúsági szövet­ségünkben. Ahhoz, hogv ez így legyen, segítenetek kell kialakítani ifjúságunkban a kommunista ember jellemvonásait: a becsületességet, a bátor helytállást, az áldozatvállalást.

De természetesen nemcsak beszélni kell a diszista becsületszó jelentőségéről.

például leírás társkereső

A vezető ak­kor segíti legjobban az ifjúság kommunista nevelését, ha nem elnéző a maga és társai hibáival szemben, ha magatartásával a bírálat és önbírálat szellemét erő­síti alapszervezetében. Nemcsak a termelés terén tett vállalások teljesítését kell számonkérnie, de nem mehet el olyan 'aprónak tűnő esemény mellett sem, hogy ifjú­munkástársa a megígértnél későbben készíti el a fali­­újságcikket.

Az az ember, aki kis ügyekben nem követ­kezetes, az fontosabb alkalmakkor sem cselekszik más­ként, ha nem segítik megszabadulni a kényelmességtől, puhaságtól.

Az ifjúság nevelője vagy. Világ­­ifjúsági Találkozóra a szovjet ifjúság küldöttsége. A küldött­ség tagjai a szövetségi köztár­saságoknak, valamint a Szov­jetunió sok terűidének és váro­sának képviselői.

keres egy otthoni

A küldöttséget a Komszomol Központi Bizottságának képvi­selői, a' Szovjet Ifjúság Anti­fasiszta Bizottságának, a Kom­szomol moszkvai-ierületi bizott­ságának és moszkvai városi bi­zottságának képviselői, továbbá Moszkv,a város ifjúsága kisérte ki a kievi pályaudvarra. Beszédét — amelyben elsősorban a koreai fegyverszünet jelentőségét mél­tatta — nagy tapssal fogadták a kongresszus részvevői.

Ezen a napon érkezett meg a kongresszusra Emil Zátopek háromszoros olimpiai bajnok, a csehszlovák ifjúság küldötte, akit nagy tapssal fogadtak. Együtt ünnepiünk a koreaiakkal Szerdán este ismét néhány felejthetetlen pillanatnak lehet­tünk tanúi.

A Sztálin-park ét termében, ahol a küldöttségek étkeznek, a koreaiak sorfala várta a többieket.

Dobby Dobson - Oh Donna

Az egész ter­met ünnepélyes díszbe öltöz tették. Vacsora előtt koreai nyelven csendült fel a dal. A Sztálin-kantátát énekelték, szállt a dal Kim ír Szén­ről, koreai népdalok, táncszá­mok követték egymást. A mellettünk levő asztalnál a francia küldöttség foglalt helyet közöttük egy megfigyelőként részvevő fiatal, katolikus ifjú sági szervezet küldötte.

Először vesz részt ilyen jellegű ifjúsági találkozón, először találkozott koreaiakkal. Amikor bejelen tették, hogy rövid kultúrműsor következik, eleinte nem nagy érdeklődést mutatott. Amikor azonban megkezdődött a nagy­szerű kultúrcsoport műsora, francia barátunk egyszerre fel­ügyelt.

Přidat film

Kisietett az asztalok közül, mind előrébb igyekezett, hogy jobban lássa a koreaiak táncát s ő volt az első, aki meg­kezdte a tapsot. Azután az egyik vázához sietett, megragadott egy nagy csokor virágot s lel­kesen adta át az egyik koreai táncosnőnek. Csütörtökön reggel a kon­gresszus újra plenáris ülést tar­tott, amelyen Namazi iráni kül­dött előterjesztette a mandá­tumvizsgáló bizottság jelenté­sét. Hangsúlyozta, hogy a kon­gresszus előkészületei az egy­ség.

Számos akció követte egymást a különböző országok­ban. Ifjúsági parlamenteket, kongresszusokat hívtak össze. Angliában körkérdést intéztek a fiatalokhoz a katonai szolgálati idő csökkentésével kapcsolatban.

Azon­ban, mivel ezeknek az orszá­goknak ifjúsága is biztosította támogatásáról a kongresszust, őket is a tanácskozás részve­vőinek kell tekinteni.

A kon­gresszus összetétele a követ­kező: munkás és tanonc 24 szá­zalék, diák 22 százalék, guyan lány találkozó 5 százalék, tanító és tanár 5 százalék, mérnök és műszaki értelmiség 5 százalék. A kon­gresszuson részt vesznek még jelentős számban tudósok, jogá­szok, parlamenti képviselők, polgármesterek, zeneszerzők, guyan lány találkozó és költők, művészek, val­lási személyiségek és egyéb fog­lalkozásúak.

A kongresszus át­lagkora 24 év.

visszavonható vállalkozók közvetítés

Guyan lány találkozó küldöttek kö­zött lány van. A kongresszuson megtalálhat­juk az összes vallási felfogások képviselőit, a katolikusoktól a Zarathusztra híveiig, a leg­különbözőbb politikai nézetek képviselőit, a liberálisoktól a kommunistákig, a delegációkon belül pedig a legkülönbözőbb nemzetiségek képviselőit.

A küldöttek, megfigyelők és ven­dégek száma al emelkedett és sok olyan ország küldötte is jelen van, amelyik a II. A III. Uj tagszervezetek felvétele Csütörtök délelőtt hirschhausen nők egyetlen a tanácskozások. Többek között felszólaltak Venezuela, Finn­ország, Olaszország.

Franciaor­szág, Kurdisztán, Haiti, Indo­nézia és Peru ifjúságának kül­döttei. Ezután Nixon angol de­legátus jóváhagyás végett elő­terjesztette a II. Hangsúlyozta, hogy az ifjúság mind nagyobb számban közeledik a DIVSZ-hez, amely­nek jelenleg 83 millió tagja van.

Az utóbbi időben Ingyenes tini társkereső belgium hat, — Közel­és Közép-Kelet hét országá­ból, három afrikai, két skan­dináv, négy más európai, két óceániai és tizennégy dél- és középamerikai országból csatla­koztak a világszövetséghez.

Braziliában létrejött az Egységes Ifjúsági Szövetség. Ugyancsak erős szervezetek jöt­tek létre Guatemalában, Irán­ban, India több tartományában és más országokban. A ta­nácsban többszáz fiatal foglalt helyet, közöttük — hogy csak néhány nevet emeljünk ki — Jacques Denis, A. Seljepin, a Komszomol titkára, V. Rozsnyeva, a kiváló szovjet sztahanovista, Emil Zá­topek, a háromszoros. Paul Robeson és so­kan mások.

Hat guyan lány találkozó tanács­tagot választottak: Dénes Ist­vánt. Délután 4 órakor kezdődött a kongresszus záróülése, amelyen Petru Grozával az élen megje­lentek a román társadalmi élet számos kiválósága és a kon­gresszus meghívottal A délutáni ülés kezdetén is­mertették a DÍVSZ újonnan megválasztott tanácsának ja­vaslatait a szövetség vezető szerveire és vezetőire.

A javas­­la'okat a kongresszus egyhan­gúlag elfogadta. Megválasztották a végre­hajtó bizottságot is. Ezután az angol küldöttség vezetője fel­olvasta a kongresszus határo­zati javaslatát, amely a DÍVSZ elmúlt.

A határoza'ot és felhívást hatal­mas lelkesedéssel fogadta el a kongresszus. Ezután ismét emlékezetes pil­lanatok következtek. A guyan lány találkozó szervezetek képviselői, a különböző delegációk odasjettek az emelvényhez, hogy átadják ajándékaikat. Először harminc népviseletbe öltözött román fiatal sietett be a terem két ol­dalán, hogy megajándékozza a küldötteket.

Ezután a lelkesedés leírhatat­lan viharai következett. A kül­döttek tapsa valóságos orkánná fokozódott. Ezt a két szót — mint már megírtuk — minden kül­dött megtanulta és néhány má­sodpercen belül az egész terem zúgott e szavaktól.

Amikor nagy nehezen lecsillapodott a taps­vihar, Jacques Denis mondotta el záróbeszédét. Kifejezte kö­szönetét a részvevőknek és meg­állapította, hogy a kongresszus eredményes munkát végzett. Guyan lány találkozó a III. Befejeződött a világ­ifjúsági kongresszus, hogy két nap múlva megkezdődjék a IV.

VIT, a kongresszus hangszerek találkozik tanulságok szellemében megkezdődjék az a találkozó, amelyhez fog­ható még nem volt a nemzet­közi ifjúsági mozgalom történe­tében.