Tál és kendő 2014./12.

Áthidalni tárgyaló nő szent szellem

A Tan köpenyét elbeszélései képezik. A tudatlanok csak az öltözéket nézik, vagyis a Tan elbeszéléseit, többről nem tudnak. A tanultak azonban nem csak a köpenyt nézik, hanem azt is, amit az takar. Zohar III. A Hit Misztériumait nem szabad min­denkinek kiszolgáltatni… A kimon­dott bölcsességet egy misztériumba kell rejteni.

áthidalni tárgyaló nő szent szellem

Stromata I. Így e kötetben a teológia kikér­dezésével fogunk foglalkozni, míg a következő kötetben a tudományt vizsgáztatjuk. Tanításaink ugyanis annyira el­térnek mind a materializmus, mind pedig a teológia elfoga­dott eszméitől, hogy az okkultistáknak fel kell készülniük a támadások visszaverésére, akár az egyik, akár másik, avagy mindkettő részéről érkezzenek is.

áthidalni tárgyaló nő szent szellem

Az olvasót nem lehet elég gyakran figyelmeztetni arra, hogy — a különböző ősi írásokból vett idézetek bizonysága szerint — ezek a tanítások olyan régiek, mint a világ, és hogy a jelenlegi mű semmi más, mint egyszerűen kísérlet arra, hogy modern nyelven, és a tudományos és művelt tanulmányozók előtt ismerős kifejezésekkel átadja az ősi ismerje meg a férfi és tör­ténelmet úgy, amint azt bizonyos, az ezoterikus tanításoknak szentelt ázsiai központokban tanítják.

Az olvasó ezeket — érdemük szerint — fogadja el vagy utasítsa vissza, teljesen vagy részlegesen, de csak akkor, ha már gondosan összehason­lította őket egyrészt a megfelelő teológiai dogmákkal, más­ részt a modern tudományos elméletekkel és spekulációkkal. Komolyan kételkedünk abban, hogy a mai, rendkívül in­tellektuális korban akármelyik nyugati nemzetben találni lehetne csak egyetlen egy beavatást nem nyert tudóst vagy filo­zófust, aki teljes mértékben meg tudná érteni az ősi filozófia szellemét.

De ezt nem is lehet elvárni tőlük mindaddig, amíg a keleti ezoteria alfájának és omegájának, a Sat és Asat kife­jezéseknek igazi értelmét — mely kifejezésekkel annyiszor ta­lálkozunk a Rig-Véda-ban és másutt — alaposan meg nem ismerik.

Ha hiányzik ez a kulcs az árja bölcsességhez, a rishik és az arhátok kozmogóniája minden valószínűség szerint puszta holtbetűvé válik az átlagos orientalista számára. Sat a változatlan, mindenütt jelenlevő, állandó és örök Gyökér, amelyből, és amelyen keresztül minden kiindul.

De sokkal több, mint a magban lévő potenciális erő, melyből a kibontakozás folyamata, vagy mai szóval fejlődés kiindul. Sat a valamivé válás folyamata, bár maga soha meg nem nyilvánul.

Barth egy szigorú, bírálatnak szánt megjegyzést tett a Rig Védáról, amikor szokatlan — s mint akkor gondolták — eredeti meglátást adott róla.

Ez a tudós bírálatában szinte akaratlanul egy igazságot tárt fel, anélkül, hogy annak tel­jes jelentőségéről tudomása lett volna. Barth ezeket írván Max Müller-re gondolt. A híres oxfordi professzor ugyanis a Rig Véda himnuszairól mindig azt hirdette, hogy azok egy ártatlan pásztornép vallásos érzel­meinek mesterkéletlen kifejezései. Barth azonban más véleményen van. A Rig Véda fontosságára és lényegbevágó értékeire vo­natkozólag a szanszkritológusok véleménye annyira megosztott és személyes, hogy azok minden vonalon homlokegyenest eltér­nek egymástól.

Max Müller pl. Ez általánosító megállapítás, és sommás alkalmazásá­ban talán igazságtalan is. De próbáljunk rá magyarázatot ta­lálni. Az orientalisták erre azért áthidalni tárgyaló nő szent szellem, mert elvetik a Titkos Tanítás kronológiáját, s így aligha fogják elismer­ni azt a tényt, hogy a Rig Véda himnuszai és Hésziodosz teogóniá­ja között több tízezer év telt el. És ha már Hésziodosz kozmogóniáját és teogóniáját az eredeti képek karikatúráinak tekintjük, mennyire inkább torzképek a héber Genezis áthidalni tárgyaló nő szent szellem azok számára, akik a Bibliát éppen úgy nem tekintik isteni kinyilatkoztatásnak vagy Isten szavának, amint Mr.

Gladstone sem tekintette annak Hésziodosz teogóniáját.

Amint Barth mondja: Ellenkezőleg, a Rig Védában foglalt költé­szet különösképp finomnak és művésziesen kidolgozott­nak tűrik fel nekem, telve célzásokkal és elhallga­tásokkal, miszticizmusra való törekvéssel? The Religions of India, xiii. De a fentiek jól mutatják, milyen feltűnő eltérések vannak a tu­dósok között még a Rig Véda külső jellegének megítélésében is. A jelen mű teljes egészében arra törekszik, hogy a fenti igazságot bebizonyítsa. Az ősi adeptusok megoldották a tudo­mány nagy problémáit, bármennyire is vonakodik a modern mate­rializmus ezt a tényt elismerni.

Az Élet és Halál misztériu­mait feltárták az ősi kor nagy mester-gondolkozói, és ha csendben és titkon őrizték, az azért volt, mert e problémák a Szent Misztériumok részei voltak, éppen oly felfoghatat­lanok az akkori emberek nagy többsége számára, mint ahogy ma is azok.

Ha ellenfeleink filozófiai agyrémeknek tekintik az ilyen tanításokat, a teozófusok azzal vigasztalódhatnak, hogy a modern pszichológusok spekulációi — akár komoly idealisták, mint Herbert Spencer, akár révedező ál-idealisták — bebizonyí­tottan még inkább agyrémek.

Mert nem a Természet törvényeinek szilárd bázisán épülnek fel, hanem csak a materialista képzelet kártékony lidércfényei, valóban csak agyrémek.

Míg ők tagadnak, mi bizonyítunk, és bizonyításunkat az ősi kor csaknem va­lamennyi bölcse igazolja. Hiszünk az okkultizmusban és a lát­ hatatlan potenciák egész seregében, mondván: Certus sum, scio quod credidi Biztos vagyok, tudom azt, amit hittem. Erre bírálóink azt felelik: Credat Judaeus Apella Apella, a hi­székeny zsidó hiheti ezt.

Egyik sem győzi meg a másikat, s egy ilyen meggyőzés úgysem befolyásolná még kis bolygónkat sem. E pur se muove! És mégis mozog a Föld. Nincs szükség a térítésre. Kivárjuk időnket. De addig is, az emberi természet nem szereti csöndben nézni, amikor Isteneit lerombolják, akár igazak, akár hamisak azok.

Minthogy a teológia és a materializmus egyesültek az antikvitás isteneinek lerombo­lására, s megpróbálnak eltorzítani minden régi filozófiai koncepciót, csak igazságos, ha az ősi bölcsesség hívei védik pozíciójukat, bebizonyítva, társkereső iroda sport- az előbbi kettő fegyvertá­rában — legjobb esetben is — csak igen régi anyagból kézült új fegyverek vannak.

Renan által nevetségessé tett — Ádám — Adami név, igen keveset bizonyíthatnak az avatatlanok szemében. Az okkultistának azonban igen sokat mond, ha ezt a kifejezést találja egy olyan ősrégi szövegben, mint amilyennel a fent idézett műben találkozunk. Bizonyíték áthidalni tárgyaló nő szent szellem.

Az Ádám — Adami gyűjtőnév, és oly régi, mint maga a beszéd. A Titkos Tanítás szerint az Ad-i nevet az árják adták az embe­riség első beszélő fajának ebben a körben. Innen ered az Adonim és az Adonai — az Adon szó régi többes formája —, e kifejezé­sekkel jelölték a zsidók Jehovájukat és angyalaikat, mely utób­biak egyszerűen csak Földünk első spirituális és éterikus földi lényei voltak.

Ádám azonos a szanszkrit Adi-Nâth kifejezéssel, amely szintén az Első Urat jelenti, akár­ csak Ad-Ishvara vagy bármelyik Ad az első előtag, jelzőhöz vagy főnévhez ragasztva. Az egyezések okát abban kereshetjük, hogy az ilyen igazságok az emberek közös örökségét képezték.

áthidalni tárgyaló nő szent szellem

Ennek tudását az emberek intuíciója később kifejlesztette, majd még később megfelelő szimbológiába rejtette a profanizálás elől. Myer: Qabbalah, A fordító véleménye szerint ez az ősi kézirat a pre-adamita nemzetek misztériumaiba való teljes beavatást tartalmazza, tagadhatatlanul autentikus dokumentumok alapján. Masoudi, az arab történész a nabateusok eredetét így világítja meg: A Vízözön?

Közöttük voltak a nabeteusok, akik Babilon városát alapították.

Tál és kendő 2014./12.

Ham azon leszármazottai közé tartoztak, akik ugyanitt telepedtek le Nimród, Kus fiának vezérlete alatt. Kus Ham fia volt és Noé ükunokája… Ez abban az időben történt, amikor Nimród Babilon kormányzója lett, mint a Biourasp-nak neve­zett Dzahhak küldötte.

A fordító, Chwolson úgy véli, hogy az arab történész megállapításai teljesen megegyeznek Mózesnek, a Genezisben közölt adataival, kevésbé tisztelettudó bírálók viszont azon a véleményen vannak, hogy éppen emiatt lehet kételkedni megállapításaiban. Fölösleges különben e kérdés fölött vitáznunk, mert hiszen tárgyunk szempontjából nem bír értékkel. Ezt a porlepte, rég elásott problémát, s azt a megoldhatatlan logikai képtelenséget, hogy évvel 2 a Vízözön után hogyan népesíthette be három emberpár — Noé fiai és azok feleségei — a földet több millió különböző fajból, civilizált nemzetből és törzsből álló néppel, nyugodtan rábízhatjuk a karmára és a Genezis írójára, akár Mózesnek, akár Ezrának hívják.

A Nabathean Agriculture című műben elsősorban a tartalom és a benne foglalt tanok az érdekesek, amelyek — ezoterikusan olvasva — csaknem teljesen azonosak a Titkos Tanokkal. Quatremere úgy véli, hogy ezt a könyvet II. Nabukodonozor idejében egyszerűen csak lemásolták valamiféle sokkal régebbi hamita tanulmányból, ezzel szemben a szerző, Chwolsohn belső és külső bizonyítékok alapján kitart amellett, hogy kaldeai eredetijét egy gazdag Qu-tamy nevű babiloni földbirtokos szóban tartott előadásai alapján jegyezték egységes bar koblenz, Qû-tâmy pedig még sokkal régebbi áthidalni tárgyaló nő szent szellem merített.

Chwolsohn szerint az első arab fordítás az i. E hosszú korszakok megadása, amint az előre várható volt, a Bibliában levő holtbetűs kronológia védelmezőit mérhetetlen haragra lobbantotta. De Rougemont volt az első, aki fegyvert ragadott a fordító ellen. Szemére veti Chwolsohn-nak, hogy egy ismeretlen szerző kedvéért feláldozza Mózest.

Ezért — teszi hozzá Rougemont — áthidalni tárgyaló nő szent szellem a munkát is apokrifnak kell tekinteni, a többi kortársi munkával együtt — mint pl.

Esdras negyedik könyve, Áthidalni tárgyaló nő szent szellem könyve, a Szibilla-könyvek és Hermész Könyve — melyek mindegyike legfeljebb csak két vagy három századdal időszámításunk előtt ke­letkezett.

EZT A MUNKÁT

Ewald még keményebben bánt el Chwolsohn-nal, és végül M. Renan a Revue Germanique-ban 4 arra kéri a szerzőt, hozzon bizonyítékot arról, hogy a Nabathean Agriculture nem valamely harmadik vagy negyedik századi zsidó csaló műve?

Ez viszont nem bizonyíték, mert az Ádám és a többi név egyszerűen gyűjtőnevek.

Szent Szellem (Holy Ghost)-Isten filmje

Közbevetőleg szerényen meg kell jegyez­nünk, hogy egy apokrif irat — még ha csak az időszámításunk harmadik századából, és nem i. Az elvből tekintélyromboló M. Erre csak egy felelet van: nem tartalmaz több mesét, mint a Biblia, s ha az egyiket el­vetjük, a másiknak sem kegyelmezhetünk. A jelen mű III. A művet egyaránt jól ismerték az antik korban és a középkorban is. Az egye­düli csekély változást a szülők nemének felcserélése jelentette. Mózes halálát és eltűnését úgy szokták előadni, hogy az a Nebo-nak szentelt hegyen történt.

Ebből arra lehet következtet­ni, hogy Mózes ugyanezen, de más néven hívott Isten egyik pap­ja és beavatottja volt; mert ez a Bölcsesség-isten volt a nagy teremtő Istenség, s eszerint tisztelték.

S ez nemcsak Borsippa városában, a neki szentelt pompás templomban vagy planéta-toronyban volt így, hasonlóképpen imádták őt a moabiták, a kánaániták, az asszírok és az egész Palesztina. Miért is ne tehették volna az izraeliták is? Budhához hasonlóan, Nebo egyike a Teremtőknek a negyedik, sőt az ötödik faj számára is. Nebo az adeptusok új faját indít­ja meg, Budha pedig a szoláris-lunáris dinasztiát, vagyis e fajok és e kör embereit. Mindkettő a saját teremtményeinek Ádám­ja.

Calaméo - Tál és kendő /

Az igazság és ténykérdés tekintetében teljesen lényegtelen, ha Renan ragaszkodik álláspontjához, hogy a kaldeus írások — vagy ami megmaradt belőlük — egyetlen esemény wiesbaden. Más orientalisták eset­leg más véleményen vannak, de még ha nem lennének, az is igen keveset számítana.

Ezek a kaldeus tanítások az ezoterikus filozófia tanait tartalmazzák, s ezzel beérhetjük. Jóllehet Maimonides, miközben rosszallását fejezte ki a más nemzetek val­lásában levő ezotéria felett, a sajátjában bevallottan az ezotéria és szimbolika alapján állt, hallatást és titoktartást prédikált a mózesi mondások igazi értelmére vonatkozólag, s azért járt pórul. A kaldeai Qû-tâmy tanai tehát röviden az ötödik faj leg­korábbi nemzeteinél érvényes vallás allegorikus bemutatásának tekinthető.

Miért is kezeli hát M. A Histoire des origines du christia­nisme szerzőjének nyilvánvalóan fogalma sincs a pogány szimbo­lizmus vagy ezotéria eredetéről, különben tudhatta volna, hogy az Ádám-Adami név egy univerzális szimbólum-forma volt, amely — még a zsidóknál is — nem egy emberre, hanem négy külön­böző emberiségre vagy emberfajtára vonatkozott.

Ezt igen kön­nyű bebizonyítani. A kabbalisták négy külön Ádámról tanítanak, vagyis négy egymást követő Ádám átalakulásáról, akik az Égi Ember Dyooknah-­jából isteni fantomjából áradtak ki, a Dyooknah egy éterikus kombinációja a Neshamah-nak, áthidalni tárgyaló nő szent szellem legmagasabb Léleknek vagy Szellem­nek.

Ennek az Ádámnak természetesen nem volt durva fizikai tes­te, sem vágyteste. Ez az Ádám a prototípus tzure a második Ádám számára. A Kabbalában levő leírásokból egész nyilvánvalóan kitűnik, hogy ezek az Ádámok az öt fajt jelentik. Ez megfelel az Alsó Nephesch és a Guff a test egyesítésének. Ez már az emberi gyökér faj. Itt van az a pont, ahol a modern kabbalisták áthidalni tárgyaló nő szent szellem tévedésbe esve a keresztény misztikusok hosszú sorának a kabbalista feljegyzések körül elkövetett mesterkedései miatt — az okkultis­táktól eltérő magyarázatot adnak, s a későbbi gondolatot fogad­ják el a korábbi eszme helyett.

Az eredeti Kabbala teljesen meta­fizikai volt, és egyáltalában nem foglalkozott az állati vagy földi nemekkel, a későbbi Kabbala súlyos fallikus elemmel nyomta el az isteni eszményt.

áthidalni tárgyaló nő szent szellem

A keleti okkultisták ezt éppen ellenkezőleg tartják. Igen szerencsés körülménynek tartották, ha a Guru a tanító alkalmasnak találta tanítványát a Brahmâcharya tiszta életére. Kettős szimbólumaikkal csak poétikus képbe foglalták a teremtő kozmikus erők magasztos korrelációját. S ezt az eszményi el­képzelést látjuk arany sugárként ragyogni minden bálványon, bármennyire is durva és groteszk formában a homályos templomok zsúfolt csarnokaiban India földjén és a kultusz más szülőföldjén.

Erről majd a következő szakaszban beszélünk. Vénusz és Bacchus ugyanis utó-típusai Aditi-nek és a Szellemnek.

Az ezt követő évek, a II. More Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. Gyermekfejjel arra emlékszem, amit édesapámtól gyakran hallottam minket semmi baj nem érhet, mert szeret az Isten. Felelősséget nehéz vállalni, s ha ezt végig gondoljuk, akkor döbbenünk rá Jézus hallatlan csodájára. Az Isten emberré vált, hogy megmentse az embert.

A későbbi Priapus — bár ugyanaz, mint Agathodaemon, a gnosztikus Megváltó, sőt még Abraxas is — ettől kezdve már nem az absztrakt teremtő Erőt jelzi, hanem a négy Ádámot vagy fajt szimbolizálja, míg az ötödiket az Élet Fájáról levágott öt ág, s a rajtuk álló öregember jelentette a gnosztikus gemmákat.

A törzsfajok számát a régi görög templomokban hét magánhangzó­val jegyezték fel, melyek közül öt az aditonok beavatási csar­nokaiban bekeretezve állott. A rómaiak az öt - AEIOU — magánhangzót a templomokban tüntették fel, s ezt az ősi szimbólumot választotta a középkorban a Habsburg ház mottó gyanánt.

HP Blavatsky: Titkos Tanítás 2. kötet 2. rész | Uj Akropolisz

Sic transit gloria! E szimbolikus hely titkos jelentése egészen áthidalni tárgyaló nő szent szellem a későbbi zsidóknál, mint a pogány ezotériában, jóllehet annak szimbolizmusa azonos volt minden ősi fajnál és nemzetnél. A nem-zsidó népek az Adytumba — a Napisten részére, akinek tiszteletére templomot építették — egy sarcophagus-t vagy sírt taphos-t helyeztek, s ezt mint panteisták a legnagyobb tiszteletben részesítették.

Ezoterikus értelmezésben úgy tekintették, mint a koz­mikus, szoláris, vagy a naponkénti és emberi feltámadás szimbó­lumát. Ez a szimbolizmus a periodikus és időbélileg pontos ér­tékű Manvantarák hosszú sorozatát, vagy másként a Kozmosz, a Föld és az Ember új létezésekre való felébredését ölelte fel, mivel a Nap volt a legpoétikusabb és legpompásabb szimbóluma minden ilyen égi ciklusnak, míg az ember reinkarnációi folytán ugyanez volt a Földön.

A zsidók — akiknek realizmusa, ha csak a külszín szerint ítélünk, éppoly praktikus áthidalni tárgyaló nő szent szellem nyers volt Mózes idején, akárcsak napjainkban 8 — pogány szomszédjaik isteneitől lassan eltávolodván egy olyan nemzeti és lévitai szemléletet dolgoztak ki, melyben a Szentek Szentje monoteizmusuk legünnepélyesebb jeleként szerepelt exoterikusan, de ezoterikusan csupán egy univerzális fallikus szimbólumot láttak benne.

Lásd Sámuel II. A Szekrény Ark a misztériumok hajó-formájú Argha-ja. Pontosan így van, és a zsidó Frigyszekrénynek is teljesen ez a jelentése, csak azzal kellene még kiegészítenünk, hogy a po­gányok Szentek Szentjében lévő gyönyörű és tiszta szarkofág a feltámadás áthidalni tárgyaló nő szent szellem a Természet méhének szimbóluma helyett a zsidók a Szekrényt még reálisabb formában szerkesztették meg azáltal, hogy a tetején két kerubot állítottak egymással szembe, éspedig úgy, hogy kiterjesztett szárnyaik egy tökéletes Joni-t formáltak amint az manapság Indiában is látható.

Kadesh jelentése egyrészt áldoz, szentel, megszentel, vagy éppen beavat vagy félretesz, de ugyanakkor a buja rítusokban — a Vénusz-kultuszban — való segédkezést is jelentette, s a Kadesh szó igazi értelmezését Mózes V. Könyve xxiii, 17; Hóseás iv. Királyok II. Dunlap, Sod: The Mysteries of Adoni, Dávid tánca a Frigyszekrény körül un. Ilyen volt Shiloh leányainak áthidalni tárgyaló nő szent szellem, Királyok I.

Ez egyszerűen a szabeus istentisztelet egyik jelleg­zetessége volt, a bolygók körforgását jelképezte a Nap körül. Nyilvánvaló, hogy ez a tánc őrjöngő baccha­nália volt. Sistrumokkal kisérték, Michal gúnyos meg­jegyzése és a király válasza igen jellemző.

Isis Unveiled, Az Ark szekrény vagy bárkaamely a Föld fribourg ismerősök szükséges minden élő dolog csíráját hord­ta magában, az élet fennmaradását és a szellemnek az anyag feletti uralmát jelenti az egymással ellentétes természeti erők konfliktusában. A nyugati rítus asztro­-teozófus térképén a Bárka a köldöknek felel meg, s a baloldalon helyezkedik el, a női a hold oldalon. Szimbólumainak egyike a Salamon-templom bal oszlopa, a Boaz.

A köldök umbilicus a placentán keresztül kapcsolódik a tartályhoz, amelyben a faj embriói meg­érnek. A Bárka Ark a hinduk szent Argha-ja, s könnyen következtethetünk arra, hogy milyen kapcsolatban van Noé bárkájával, ha meghalljuk, hogy az Argha egy első találkozás egy lány do edény ismerkedés az oldal túlsúlyos személy, amelyet a főpapok szent kehely­ként használtak Isis, Astarte és Vénusz — Afrodité tiszteletében, akik mind a természet vagy anyag teremtő erőinek istennői voltak, s így szimbolikusan az összes élőlény csíráit tartalmazó Bárkát jelentették.

Nagyon téved, aki a jelenlegi kabbalista műveket és a rabbik magyarázatait a Zohar-ról ősi és igazi kabbalista tannak tekinti.