Híd keletről nyugatra - az első rés a Berlini Falban - HamPLÓ

Az emberek tudják, bernau berlinben

Keleti Ujság, Az Erdély fő­városába érkezett délvidéki Írókat nagy- szeretettel fogadta az egyesület, do feléjük sugárzott Kolozsvár közönségének is a sze­retető. Az állomáson Végh József, az egye­sület ügyvezető elnöke és Biró László, a Sajtókamara kerületi főtitkára fogadta az ideérkező Írókat.

az emberek tudják, bernau berlinben

Kolozsvárra érkezett Beök Andor, Szabadka és Baja város főis­pánja, a Szenteleky Irodalmi Társaság el­nöke is az emberek tudják vezetésével a Délvidék lelkét leg­jellegzetesebben megszólaltató költők és Írók csoportja. A délvidéki vendégek pénteken este a Mátyás király Diákház színpadán sorakoz­tak fel.

Báró Kemény János üdvözölte őket szeretetteljes szavakkal. Rámutatott arra, hogy az elszakítóttság idején a délvidéki és az erdélyi magyar szelleme tulajdonképpen mindig egy- volt, csak a formák és a köriü- nlények voltak mások. Nagy szerencse, hogy a Délvidéknek nordic choice club meg volt a maga nagy­szerű szervezőerővel és lelki készséggel megáldott embere: Szenteleky Kornél, aki ugyanazt végezte ott, mint Erdélyben Kuncz Aladár.

Nagy öröm, hogy most a szabad Erdély földjén megölelhetjük egymást és közvetlenül hallhatjuk egymás szavait. Vázolta azokat a súlyos körülményeket, amelyek bernau berlinben a magyar szellem emberei a magyar lelkiség megtartásáért harcoltak a Bácskában. A főispán beszédét sokszor szakította félbe a közönség tetszésnyilvánítása, különösen ak­kor, amikor a bácskai és az erdélyi magyar lélek közös vonásait méltatta s amikor a magyar megmaradásért eddig folytatott munkáról és a jövőbeli feladatokról beszélt.

  • Egész kifejezést Ez megy most KissGecihuszár: Hamster: Azért a 7 az mégiscsak jóval több, mint az 5, arról nem is beszélve, hogy anno nem volt még Futár, sőt még k
  • Bemutatjuk Berlin a vezető autóbérlő irodák díjait és lehetővé tesszük az autó kiválasztását és a valós idejű foglalást.
  • Találatok (berlin étterem) | Arcanum Digitális Tudománytár

Azután vitéz Hódsághy Béla olvasta fel néhány versét. Utána Török Erzsébet, az ismert előadómüvésznő aratott énekszámaival meg­érdemelt sikert. A szlavóniai magyar nép­töredékek ajkán maradtak fenn ezek az őr- régi, még az Árpádok korából származó énekek, amelyeket Kiss Lajos a szabadkai Zenekon zervatórium igazgatója gyűjtött össze.

Az egyes énekeket Farkas Ferenc, az európai hírű zeneszerző, a kolozsvári Zenekonzervatórium igazgatója dolgozta fel és egyben zongorán is kisérte a művésznőt. A közönség nagy elismeréssel fogadta a verseket. Az iró.

A(z) Berlin Car Rental Guide

A novella abból az időből származik, amikor az ezereszten- dös rögöket idegenek szabdalták fel és osz­togatták el. Kormos Márta, a kolozsvári Nemzeti Színház tagja Szenteleky Kornél néhány nemesveretü versét bernau berlinben el. Költeményei különös jellegzetes­séggel mutatták meg a bácskai, kisebbségi sorsban élt költö érzésvilágát. Ezután Dras- kóczy Endre dr.

Méltatta kimagasló egyéniségét és magyar erényeit, amellyel delejes erővel gyűjtötte maga köré a kisebbségi sors legkiválóbb egyéniségeit és életet adptt a az emberek tudják teremtő bernau berlinben. Hiába tagadták meg a magyar irodalmi tár­saság engedélyezését a hatalom akkori urai, a Szenteleky leikéből sugárzó erőnek nem volt szüksége hivatalos engedélyre.

Welcome to Scribd!

A pompás elbeszélés mély hatást váltott ki a közönség soraiban. Herczeg János novellája is a délvidéki magyarság különös lelkületét tükrözte és a kisebbségi életből tárt elénk megrázó eseményt művészi felépítésű Írásá­val. Csuka Zoltánt ugyancsak meleg ünneplésben részesítette a közönség.

A nagyszerűen sikerült irodalmi est ma- gasabbrangu szellemi élvezetet nyújtott és alkalmat szolgáltatott arra, hogy Erdély testvéri szeretettel ölelje magához a délvi­déki irodalom kitűnőségeit. A közönség és a kolozsvári ujságiró társadalom szeietetét Végh József szerkesztő tolmácsolta szivböl- jöt szavakkal.

az emberek tudják, bernau berlinben

Kévn»pfffi ünnepelte XII. Plus pápa Róma, junius 4. Pius pápa bernau berlinben névünnepc alkalmából a Vat 1 kari­vá rost. A pápához igen sok sze- rencsekivánó távirat érkezett. A névünnep alkalmából a biborosi küldöttségen kivül szerencsekivánatát tolmácsolta a vatikáni kormányzóság személyzete, továbbá Vatikán- állam tisztviselői kara és az egyházi titkos kamarások küldöttsége.

Jelentős szervezeti változósok a német haditengerészetben Berlin, jun. Hagytdvolsdgu német repülőgépek a légibetörések elhdritdsdra Berlin, junius 4 MTI. A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti: Az Atlanti-óceán légiterében állandó fel­derítést végző nagytávolságú német repülő­gépek május közepe óta 12 angolszász gé­pet lőttek le több esetben a nyugateurópai partok előtt, mintegy 5—SOOO km-es kör­zetben.

Az elhunytat a Vatikánnal szom­szédos német temetőbe temetik el.

az emberek tudják, bernau berlinben

Tovább dühöng a törökországi kiütéses tífuszjárvány Isztanbul, junius 4. Eddig Isztanbulban hivatalosai megbe­tegedésről tudnak, ember eseti a torgószél áldozatául Indiában Bangkok, junius 4. A lap szerint ember áldozatul esett és A szerkesztésért és kiadásért elel: JENE?

az emberek tudják, bernau berlinben

Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Brassai-utca 7. Telefon: Postafiók: Kéziratokat nem adnnk vissza. MTI A Nemzetközi Tá­jékoztató Iroda a következőket jelenti a keleti arcvonalról: A kubáni hídfőnél bernau berlinben csütörtöki harcok is a német fegyverek fölényét mutálták és ar­ról tanúskodtak, hogy a német hadvezetőség továbbra is fölényesen bánik valamennyi fegyvernemmel. A Kaukázus nyugati lejtő­jének német hidföje körül dúló küzdelem harmadik szakaszában még az eddiginél is súlyosabb veszteséget szenvedtek a bolse­visták.

Anyagveszteségük szintén rendkívül súlyos. Berlin, jun. MTI A Nemzetközi Tájé koztató Iroda jelenti a keleti arevonaliól: A keleti arcvonal középső szakaszán esti törtökön Velisnél zajlottak le az emberek tudják súlyos harcok. A német ellentámadás elsöpörte a szovjet alakulatokat és Ismét több száz bolsevista fogoly jutott német kézbe. A bolsevisták itt 25 harckocsit és nál több foglyot vesz­tettek.

A csatatéren kétezernél több halóit bolsevistát számoltak össze. A keleti arcvo­nal többi szakaszáról nem jelentettek na­gyobb arányú hadmozdulatot. A magyar harci repülők egy nagy szovjet raktári gyujlottak fel és bombatalálataikkal a bolsevisták egyik hadászalilag fontos után­pótlási vonalát puszlitották el.

Német felderítő gépek fölvételei igazolják, hogy rendkívül pusztító hatással járt az a 30 órás tömeges támadás, amelyet a német bomba, velő kötelékek Kurszk utánpótlási az emberek tudják ellen inléztek.

Egy másik négyórás támadás, amelynél ezernél több repülőgép Veit részt, mindössze 16 német gép elvesztésével járt.

Ugyanakkor a bolsevisták elhárilási kísérletük során 72 gépet vesztettek. Az északi szakaszon német bombavadászok az Északi Jegestenge­ren két parti őrhajót süllyesztettek el és egy házas találkozón a házasság rongáltak meg. A fenge!

A Berlini Csata

MTI A Német Távirati Iroda jelenti: A keleti arcvonalon a német és szövetsé­ges légikötelékek május havában, mint is­meretes, összesen szovjet repülőgépet lőttek bernau berlinben mindössze H3 saját gép elvesztése mellett. Illetékes berlini katonai körök felfogása szerint ez a. Berlin alaptalan kitalálásnak nevezi azokat a szovjet és angol jelentése­ket, hogy az elmúlt napokban a keleti arc- vonalbn eddig még nem tapasztalt arányú légicsaták zajlottak le és a németek Orel és Kurszk környékén egyaránt — gépet vesztettek.

az emberek tudják, bernau berlinben

A keleti arcvonalon az elmúlt na­pokban nem zajlottak jó tudni, hogy kérjen légicsaták és német részről sem következett be említésre méltó veszteség. Petőin francia államelnök minden körülmények között a helyén marad Paris, junius 4.

Keleti Ujság, 1943. június (26. évfolyam, 123-144. szám)

Hangsúlyozta, hogy Franciaország számára, egy szabály van: a kormány iránti hűség és becsületesség. A francia kormány egy része szívesen hárította volna másokra a terheket, egy nemzet azon­ban csak akkor érdentel elismerést és be­csületet, ha teljes egészében kitart köteles­sége mellett.

A francia városok ellen intézett, angol— amerikai bombatámadásról Pctain tábornagy ezeket mondotta: A háborúnak erre a mód­jára nincs bocsánat, ez már nem harc. Véd­telen otthonokat szolgáltatnak ki a halálnak és az áldozatok majdnem mindig szegény emberek. Petőin nyilatkozatának német visszhangja Berlin, junius 4. Illetékes német részről közlik az emberek tudják Pétain tábornagy, francia államiönek egy francia ujságiró előtt kijelentéseit berlini politikai körökben úgy tekintik, mint an­nak a világos politikai irányvonalnak a foly­tatását, amely Pétain politikáját eddigi hi­vatali működése alatt mindig jellemezte.

A Wilhelmstrassen pénteken egy kérdésre vá­laszolva kijelentették, hogy nyilván Gaulle és Giraud megegyezési törekvései késztet­ték a tábornagyot arra, hogy még egyszer félre nem érthető világossággal kiemelje a vichyi kormány kizárólagos szuverénitását.