Egyetlen lakások gloggnitz

Prágai Magyar Hirlap, A Berlinéi Tageb latit jelenti München­ből, hogy az ottani egyetemnek Nobel-dijjal kitüntetett kémiai professzora, Willstatter tit­kos tanácsos a tanári kar antiszemita maga­tartása miatt lemondott. Becsből jelentik: Gloggnitz közelében. Martban az egyik szénbányában hatalmas gázrobbanás történt. Estig tizenkét bányász holttestét hozták ki a romok alól.

A beomlott bányákban 28 munkás van el­zárva és nagyon valószínű, hogy legnagyobb részük már halott. Legutóbbi jelentések sze­rint a katasztrófának 29 halott áldozata van. A szám­űzött Caillanx felesége nemrég útlevelet kért Portugáliába, amit hosszú huzavona után meg is kapott. Trrmészetes azonban, hogy nem utazott egyedül, vele ment három ur, akik Lisszaboniban ugyanazon szállodában vettek lakást s lépésről-lépásre követték a hölgyet A kíséret már másnap megduplázódott.

Navigációs menü

A portugál rendőrségnek ugyanis feltűnt a há­rom ur, aki folyton egy hölgynek a nyomá­ban van. Angliának nagy érdekeltségei van­nak Portugáliában s azért rengeteg detéktivj.

társkereső lap

Az angolok rögtön egyetlen lakások gloggnitz missziót szimatoltak a 'hölgy és makacs kísérői liszaboni idözésében s két tagjuk szintén Caillauxné nyomába szegő­dött. A francia dámát ártatlan utján végigkí­sérte három ország egyetlen lakások gloggnitz.

Tartalomjegyzék

A Právo Lidu ir. Egy másik ismét monoklival a szemében. A cseh-szlovák katonatisztek szö­vetségének volna a kötelessége kioktatni tagjait az ily figyelmetlenségek következményeire. Budapesti szerkesztősé­günk jelenti telefonon: Az ügyészség az Er­zsébetvárosi Kör elleni bombamerénylők ügyéten elkészítette a vádiratot, amelyben Márffy Józsefet és nyolc bűntársát tíz-rend­beli gyilkosság bűntettével, a Rassay, Miklós Andor és a többi merényleteikből kifolyóan pedig gyilkosság kísérletének bűntettével vá­dolja.

társkereső vásári

Ma a vádirat ellen a védők nem élnek kifogással, úgy a tárgyalásra hamarosan sor kerül, ellenesetben csak szeptemberben. Valamennyien a csalló­közi Pinik-ekarcsáról valók. Somogyi Lajos és Goöány László a főkolomposok.

{{'FORM.registration' | translate}}

Az ügyészi vádirat igen furcsa bűncselekményről szól: december 3-án falusi Mikulás-járás ide­jén megtámadták a Mikulásnak öltözött G. Konstanoia tizennyoícesztendő leányt, aki két barátnőjével — ezek a Mikulást kísérő ör­dögöknek voltak öltözve — az utcán járt házról-házra.

Bevonszolták G. Ez még azonban hagy­jam Mielőtt kiengedték volna karmaikból a falusi szeladonok a szegény megkínzott leányt, bosszúból, vagy pusztán falusi hecc­ből bekenték egész testét — csirizzel.

keresek men raszta

A vád­lottak teljes bünbánaíot tanúsítottak és mi­után az orvos igazolta, hogy G. Konstanoiá- val tulajdonképpen nem történt semmi és fe­héren mehet a főkötő alá, a bíróság csupán a durva becsületsértés tény áll adékát látta fönfoTogni.

Ezt a vádat pedig a sértett leány­zó nem tartotta fönn, mert ,a nyolc legény közül az egyikkel azóta komoly jegyben jár, A bíróság erre fölmentő Ítéletet hozott és ebbe a szigorú Krall ügyész is belenyugodott.

nő keres nőt tunis

Beregszászi tudósítónk Írja: Valenta Emil nagyberegi főjegyző és Zsolnay Gusztáv al­jegyző a kigyósi korcsmában két drótossal akadt össze, kiknek Valenta Emil előadást rögtönzött a csch-szlovák testvériségről. A egyetlen lakások gloggnitz azonban nem osztották a cseh fő­jegyző véleményét s a vita hevében a két drótos kalapáccsal és késsel támadt Valen- tára s úgy összeszurkálták és verték, hogy a főjegyzőt súlyos sebeivel kórházba kellett szállítani.

Pozsonyból je­lenti tudósítónk: Csütörtökön délután a po­zsonyi Elysiumnál egy 30 év körüli teljesen feloszlásban levő férfi holttestét fogták ki a Dunából.

Budapesti szerkesz­tőségünk jeleníti telefonon: A Ferenc József­it ídról Fi'scher Rózsa munkásleány a Dunába ugrott és elmerüli Kevéssel utána egy örült férfi mászott föl a Ferenc József-híd egyik Turul-oszlopára. Nevét eddig még nem sikerüli megái lapítani.

Ennek következtében a gyö­nyörűnek Ígérkező gyümölcstermés teljesen tönkrement és a virágzás után lehullott, sőt a fiatal fák nagyrésze is elpusztult a gyö­kereiket ellepő meleg talajvíz miatt. A szi­geti kertek tulajdonosai adóelengedést és in­gyenes facsemetéket kérnek. Az este sötét volt s az éjszaka csendesen húzódott elő a fenyős hegyek mö­gül.

  1. AusztriaMagyarországkerékpáros túrazarándoklat Tavaly Csíksomlyón fogadtuk meg, hogy a Mária Utat követve elkerekezünk Mariazellbe.
  2. Ismerd meg au pair

Egy pohár bor mellett ültem és fogalmam sem. Iiogy címeik hatása alatt bomilik föl egy világ és veszti el a fejét, az öngyilkosság őrületéig az emberiség. Hogy ebből az ese­ményből fakad ki a háború vérvirágos ága s a béke forgószele, mely dereken tör régi törzse­ket, elsöpör fehérhmbós ágaikat s csak a habom megvastagodott és évgyiirüs ágán termel gyü- m olcsókét — gyülöletgyümölcsöket a vérviirá- gokbói Azóta mindez megvilágosodott előt­tem, azóta nincs szélcsendes estéje a lelkem­nek, azóta nem ízlik a pohár bor, azóta rémes árnyékként lappang fenyős 'hegyek és sötétbe vesző erdők mögött a sors éjszakája Pozsonyból jelenti tudósítónk: Sza- kácsy Gyula 22 éves magyarországi kovács­segéd Miskolc mellett egy faluban kegyetlen rablógyilkosságot követett el pár hónappal ezelőtt.

Prágai Magyar Hirlap, 1924. június (3. évfolyam, 123-145 / 571-593. szám)

Lópatkolás céljából járt egy falubeli gazdánál, akinek idegen valutái voltak a fej­vánkosa alatt. Szakácsy kileste, mikor az öreg elaludt, fejszével agyoncsapta, pénzét elrabolta. Kassánál átszököít a határon, Po­zsonyba jött, ahol letartóztatták. Ruhájába bevarrva még 92 dollárt megtaláltak. A dip­lomáciai eljárás megindult Szakácsy ellen, akit az igazságügyminiszter kiadni' rendelt.

A kiadatás még e hét végén, holnap vagy holnapután megtörténik.

{{'FORM.loginTitle' | translate}}

Pozsonyból jelentia tudósítónk: Klecs- ka Jirij vendéglőst tegnap rablásban való bünsegédség címén letartóztatták. Harmadik partnernek csatlakozott hozzájuk Raksányi József 35 éves cipőtisztitó.

Játék közben bó- ditó szeszt kevertek Navratil sörébe. Ez ki- támolygott a félreeső helyre, ahova Raksá­nyi követte, megtámadta, fojtogatni kezdte, majd elrabolta ötezer koronáját.

barangolo.com

Raksányit az osztrák határon még az éjjel lefogták. Háromezer cseh korona még nála volt, a többit Klecska vendéglősnek adta, akit szin­tén letartóztattak. A vendéglős tagad. A 35—40 év körüli tanja singler wuppertal egy fára akasztotta magát, amelynek ágai letörtek s a már oszlásnak induló holttest a földre zuhant.

Neunkirchen (Alsó-Ausztria)

Személyazonossági okiratokat nem találtak az öngyilkosnál. Az épületnek junius ig kell egyetlen lakások gloggnitz lennie.

A rendőrségi hivatalokat a tavasszal fogják kitelepíteni a Primás-palotá- ból. A po­zsonyi egyetem szomorú viszonyaival foglal­kozik a Lidové Listy. A cseh-szlovák nem­zetnek általában nincs szerencséje a főisko­lák kérdésében és ha az államfordulat óta sikerült is az egyetemek számát növelni, minőség tekintetében messze maradnak a többi európai nemzet egyetemei mögött.

vagy találkozik egy komoly nő

No meg a kellő tudományos nívón álló tanári kart! A pozsonyi egyetemnél eme követelmények egyikét sem találjuk és a kormány semmit sem tesz, hogy a hiányo­kon segitsen. Örülünk annak, hogy ezt egy koalíciós lap állapítja meg. A prágai cseh egyetem építkezését máris megkezdték. Ha a cse­hek tényleg oly édes testvérei a szlovákok­nak, bizony egy-két évig várhattak volna a prágai egyetem építkezésével s inkább a szlovák testvérnemzeten segíthettek volna.

buddhizmus meet utazás

Ru- sz hiszik ói szerkesztőségünk jeleníti: Az ung­vári A. A vizén lampionos gondoláik fog­nak úszkálni, görögtüz fénye mellett, míg az est legnagyobb. Az est sike­rének érdekében Ruszimszikó összes sport­— Vigyázat, lázadás készül!

Beregszász városában ősidők óta a piacom történik a irap- számosifogadás.