NORBERT SCHWARTE RALF OBERSTE-UFER - PDF Free Download

Neves társkereső iroda düsseldorf

Ein Instrument zur Qualitätsentwicklung.

ingyenes társkereső iroda montreal egységes 45 férfi

Ein Handbuch der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Verlagsabteilung der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. Tartalom Elõszó A LEWO feltevései, céljai és alkalmazási lehetõségei A minõségvizsgálat módszertani szempontjai Aktuális irányzatok és viták Áttekintés a LEWO irányelveirõl, munkaterületeirõl, tárgyköreirõl és mutatóiról A tárgykörök és mutatóik validitásának megállapítása A szociális rehabilitáció elméleti alapjai és irányelvei Kompetencia-központúság helyett szükséglet-központúság A szociális rehabilitáció irányelvei A LEWO-val végzett minõség-ellenõrzési eljárás elõkészítése és kivitelezése Az értékelési folyamat ideáltipikus lefolyása Az irányítócsoport létrehozása és feladatai A strukturális adatok összegyûjtése és feldolgozása Az értékelést végzõ team feladatai Módszeres információgyûjtés Az egyes tárgykörök és azok mutatóinak kiértékelése A prioritást élvezõ támogatási és változtatási igények meghatározása A szolgáltatás minõségére vonatkozó jelentés elkészítése Cselekvési terv összeállítása Felülvizsgálat és ellenõrzés Munkaterületek, tárgykörök és mutatók A LEWO voltaképpen egy kívülrõl kísért önértékelést önmegítélést és kontrollt szolgáló többdimenziós, multiperspektivikus mérõeszköz.

Úgy a projekt elõkészítésének idõszakában, mint a megvalósítási szakaszban — júniusa és májusa között — megbízható kooperációs partnerre találtunk a Theo Frühauf és Klaus Kräling által képviselt Lebenshilfében.

first dates hotel mrs. befogadási miért rendelt férfi flörtölni

A szervezet betekintést engedett számunkra az általa fenntartott intézmények gyakorlatába, megelõlegezett bizalommal viseltetett kezdeményezésünk neves társkereső iroda düsseldorf, és — mindenekelõtt mérõeszközünk validitásvizsgálatának fázisában — lehetõséget biztosított a számunkra ahhoz, hogy lakhatást nyújtó szolgáltatásainak munkatársait és a bennük élõ értelmi fogyatékos felnõttek hozzátartozóit bevonhassuk neves társkereső iroda düsseldorf a komplex együttmûködési folyamatba, amely messze túlment az ilyen vizsgálatoknál szokásos kikérdezések és interjúk keretein.

Mindezért e helyütt is szeretnénk köszönetet mondani. A projekt vezetését Norbert Schwarte tartotta kézben, kivitelezését pedig fõként Ralf Oberste-Ufer végezte, amivel kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, hogy az ilyesfajta, minimális személyi kiadásokkal dolgozó projektek esetében a vezetési és a kivitelezési feladatokat legfeljebb az absztrakciók szintjén, elméletileg lehet egymástól elválasztani.

Christof Wellernek fontos adalékokat köszönhetünk a felhasználói szempontok mérõeszközbe történõ beépítésével kapcsolatosan, s neki kell köszönetet mondanunk a statisztikai adatok elõkészítéséért is. Az adatok statisztikai feldolgozását Arnd Gürtler végezte. A könyv olvashatósága érdekében végzett szöveggondozás és korrektúra Claudia Brosowski munkája, míg a singles gescher és a munkaanyagok összeállításáért Alexandra Lillpoppot illeti köszönet.

Közösen vitattuk meg és többszörösen átdolgoztuk minden egyes, a munkacsoport valamely tagja által elkészített részfejezet szövegét. A végleges változat szerkesztési munkálatait Ralf Oberste-Ufer és Norbert Schwarte vállalta magára, s így õk viselik a felelõsséget a jelenlegi formában olvasható szövegért.

A LEWO eszközkészlete nem csupán a lakóotthonokra és a helyi közösségbe településbe integrált egyéb lakóformákra jellemzõ élet- és lakókörülmények vizsgálatára alkalmas, hanem a felnõtt korú értelmi fogyatékosok részére professzionális szolgáltatásokat nyújtó különféle lakóformák teljes palettájára vonatkoztatva használható.

Emiatt a kötetben rendszerint nem említjük külön az egyes lakóformákat, hanem azokról általánosságban, a lakhatást nyújtó szolgáltatás vagy a támogatással kísért lakóforma semleges fogalmait használva beszélünk. Az e lakóformákban élõ értelmi fogyatékos embereket nem lakókként, hanem a lakhatás valamely formáját nyújtó szolgáltatás igénybevevõiként, azaz felhasználókként fogjuk említeni.

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a fenti fogalom nemigen fogja elnyerni a nyelvészeti és irodalmi akadémiák tetszését. A szöveg különbözõ részeinek megfogalmazása közben igyekeztünk rátalálni arra a nyelvi stílusra, ami a lehetõ legközérthetõbben, a gyakorlatra vonatkoztatva közvetíti az értelmi fogyatékossággal élõ emberek szociális rehabilitációjának alapvetõ szakismereteit.

Bizonyos, hogy ez nem minden esetben sikerült, amiért nő találkozó bali az Olvasó szíves megértését és várjuk a jobbítás érdekében tett javaslatait.

Különösen is hálásak vagyunk a projektet kísérõ szaktanácsadói testület tagjainak, jelesül dr. Iris Beck és dr. Rolf Depner professzoroknak, dr. Horst Eckmannak, Maren Müller-Erichsennek, dr. Michael Regus professzornak, dr.

Miért nem válaszolnak a nők a levelekre társkeresőkön? (8/10 társkereső fotózás sorozat)))

Monika Seifertnek, Neves társkereső iroda düsseldorf Thrunnak, dr. Elisabeth Wacker professzornak, valamint a szövetségi egészségügyi minisztériumot képviselõ Elke Vogel tanácsos asszonynak. Szeretnénk továbbá szívbõl jövõ köszönetünket tolmácsolni a Lebenshilfe egyesület lakhatással foglalkozó bizottsága tagjainak, s minden olyan szakembernek és hozzátartozónak.

kehlani társkereső lista egyetlen bonyolult hozott csészék

Kutatásunk szorosan kapcsolódott a Siegeni Egyetemen folytatott oktatói tevékenységünkhöz és az egyetem képzési kínálatához is. Ki kell emelnünk R. Giffhorn és K. Schreiner hallgatóinkat, akiknél a kutatói munka keretében leadott szemináriumi dolgozatok mind a terjedelem, mind a tartalom tekintetében messze meghaladták neves társkereső iroda düsseldorf ilyenkor szokásos követelményszintet. Fontos impulzusokat és szempontokat kaptunk mérõeszközünk kidolgozásához azokon a tudományos tanácskozásokon és kongresszusokon is, melyeken — többek között Duisburgban, Brémában, Berlinben, Münsterben, Marburgban, Erlangenben és az ausztriai Linzben — lehetõségünk nyílt a projekt bemutatására.

Nem igényel különösebb látnoki képességeket megfogalmazni az elõrejelzést, miszerint a rehabilitáció és a szociális munka területein a következõ évtizedben — úgy az elméleti, mint a gyakorlati fejlõdést tekintve — komoly hangsúlyt kapnak majd a minõségbiztosítás és a minõségfejlesztés kérdései.

Még ha tekintetbe vesszük is az utóbbi idõben a törvényalkotásban bekövetkezett, figyelemre méltó kezdeményezéseket, a különféle civil szervezetek intenzív fáradozásait és a témakörrel foglalkozó publikációk számának rohamos növekedését, akkor is azt kell mondanunk, hogy még csak az elején tartunk annak a hosszú és minden bizonnyal fáradságos útnak, ami a széles körben elfogadott standardok és normák kialakulásához vezet a szociális szolgáltatások minõségkontrollja területén. Azt reméljük, hogy a LEWO — akár útjelzõként, akár egyfajta forrásként, lelõhelyként, melybõl tartós alapanyag nyerhetõ a további fejlõdés számára — kiállja az idõk próbáját ezen az úton.

Életminõség a felnõtt korú értelmi fogyatékosok lakóformáiban.

A felnõtt korú értelmi fogyatékosok ellátási rendszerében az utóbbi években Magyarországon is lényeges változási folyamatok indultak meg. A korábbi, nagy intézményekre telepített ellátás korlátainak és diszfunkcióinak feltárása a normalizációs elv gyors térhódításához vezetett hazánkban is, melynek eredményeképpen a nyugati országokra már ma is jellemzõ, a jelenleginél magasabb kiépítettségi fokú és differenciáltabb ellátórendszer jöhet létre.

A folyamat a nagy intézményektõl a kisebb, integrált lakóformák kialakítása felé tart, melyben kiemelt szerepet játszik a kiscsoportos lakóotthon intézménytípusa.

ismerősök neumünster nő keres oran munkák

Számos külföldi és hazai vizsgálat eredménye neves társkereső iroda düsseldorf, hogy a felnõtt korú értelmi fogyatékosok különféle lakóformáinak az élet végéig tartó fejlõdés elismerésére kell épülniük, ezáltal elõsegítve a sikeres integrációt, hiszen a megfelelõ szociális kompetenciák hiányáért sok esetben nem az egyén értelmi fogyatékossága, hanem az õt a megfelelõ szociális tanulási folyamatoktól neves társkereső iroda düsseldorf, mesterséges és izolált környezetet teremtõ intézményes ellátás okolható.

Az intézményes keretek között élõ értelmi fogyatékos emberek életminõsége döntõen attól függ, hogy függõségi vagy autonóm viszonyok között élhetnek-e. Egy adott lakhatást nyújtó szolgáltatás minõsége e szempontok mentén, a szolgáltatás meghatározott mutatóinak vizsgálatával, végsõ soron a normalizációs elv kritériumainak az egyén individuális szükségletei szempontjából történõ teljesülését nézve ítélhetõ meg.

JETfly Magazin - JETfly

A magyarországi deinstitucionalizációs kitagolási folyamat voltaképpen két pillérre épül, hiszen meg kell különböztetnünk egymástól az állami, illetve a neves társkereső iroda düsseldorf szférában lejátszódó történéseket. A Soros Alapítvány Kitagolás alprogramja tól támogatja ezt a folyamatot, melynek eredményei most már a hazai szakirodalomban is olvashatók. Az intézményrendszer térképének átrendezõdésében a másik fontos tényezõt a civil szféra, a szülõk és szakemberek által létrehozott alapítványok világa, az általuk újonnan alapított kiscsoportos lakóotthonok jelentik.

Az elsõsorban a Kézenfogva Alapítvány Fészek programja által támogatott különféle fenntartók által mûködtetett lakóformák egymáshoz képest is nagy eltéréseket mutatnak, ami már önmagában is egy eleve differenciáltabb rendszer kialakulásával kecsegtet.

Mindkét szféra intézményeinek esetében az egyik legkomolyabb nehézséget az jelenti, hogy mindeddig nem férhettek hozzá olyan szempontrendszerhez, amely lehetõvé tette volna számukra a közös vonások meglátását, a közös nehézségek együttes megoldását, a mások által már bejárt út tapasztalatainak felhasználását, szolgáltatási kínálatuk egymással és a megvalósítani kívánt elvekkel való összehasonlítását.

Hazánkban jelenleg még nem létezik egységes, megfelelõen differenciált és struktúrált, kiértékelhetõ eljárás a lakhatást nyújtó szolgáltatások különféle mutatóinak felmérésére és összehasonlítására, az egyes lakóformák minõségkontrolljának elvégzésére. Ez a kötet voltaképpen egy ilyen, a német nyelvterületen ben napvilágot látott, nagy hatású minõségbiztosítási eljárás elméleti háttéranyagának és eszközkészletének magyarra fordított változata. Kiadása jelentõs hozzájárulás lehet a magyarországi intézményátalakítási folyamatok folytatásához.

Pest Megyei Hírlap, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Gondosan kimunkált elméleti részei fontos szempontokat és háttérbázist adhatnak a szakterület számára, eszközkészlete pedig alkalmas lehet a belsõ minõségbiztosítás rendszerével való megismerkedésre.

Az anyag mögöttes szemléletének rendkívül pozitív és modern vonása, hogy az adott szolgáltatás konkrét felhasználóinak individuális szükségleteit tekinti kiindulópontnak, s térképezi fel 7 különbözõ munkaterület mindösszesen 33 tárgyköre mentén.

Zászkaliczky Péter szerk. Helyzetértékelés és jövõkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest, Kézenfogva Alapítvány - Soros Alapítvány A szervezés és a tartalmi munka aktuális kérdései.

  1. Érett francia kísérő lány challans leszbikus transzvesztita strasbourg amatőr érett leszbikusok ingyenes pornó szőkék 19, Hogyan szopja a barátját titokban megérinti magát mamadas de putas ribanc és szex hozzájárulás szinonim fekete prostituált pornóhoz ingyenes szexfilmek ipad sex gelderlandben szamár nyalogatja a perui pornó fényképeket pornó csaló szexmodell szentek ingyenes online társkereső a florida zitacuarótól francia meleg pornós filmek kísérőházai kényelmesek a kukkoló titkára baszik egy medencében perui nagyon kurvák pornó peru lima prostituáltak xxx handjobs videók prostituáltak tapasztalat a prostituáltakkal prostitutas de vigo Piruja szótár prostituáltak akik basznak leszbikus tini lányok lekkeremeiden nl kinky gelderland ingyenes szexhirdetések.
  2. Miért fontos a Leopard 2A4HU típusú harckocsi kezelésének elsajátítása érdekében megalkotott digitális tananyag?
  3. Pest Megyei Hírlap,

Budapest, Soros Alapítvány Reményeink szerint az eljárás hasznos segédanyaggá válhat a magyar szakemberek számára, különösen, mert a német kötet magyarra fordítását és megjelentetését csak az elsõ lépésnek tekintjük a minõségfejlesztés megvalósulása felé vezetõ úton. A németországi ellátási rendszer, a jogi háttér, a finanszírozás komoly eltéréseket mutat ugyanis a magyarországival szemben, tehát az anyagot a hazai körülményekhez kell igazítani ahhoz, hogy hosszú távon is használni lehessen.

Neves társkereső iroda düsseldorf Soros Alapítvány támogatásával ezért szeptemberétõl elindítunk egy olyan, két éves programot, ami a jelen kötet anyagának és a LEWO eszközkészletének magyar viszonyokra történõ adaptálását célozza, s melynek megvalósításába — különféle szakértõk mellett — az állami, illetve a civil szférából is részt vesznek majd egyes intézmények.

Reményeink szerint õszén már hoz- záférhetõ lesz a LEWO magyar körülményekre adaptált második kiadása is.

Waregem ingyenes csintalan ismerkedés

Neves társkereső iroda düsseldorf egy fordítói megjegyzés. A magyar szöveg fogalomrendszerének kialakításakor tudatosan törekedtünk arra, hogy neves társkereső iroda düsseldorf a német szóhasználat és terminusok választása mögött húzódó elméleti törekvéseket. A LEWO hátterében húzódó szemlélet ugyanis — amint az a megfelelõ fejezetekbõl pontosan kiderülhet majd — számos vonatkozásában eltér a hazai terminológia számos kifejezésében tetten érhetõ felfogástól: a képességek helyett a szükségletekbõl indul ki, s az értelmi fogyatékos emberekrõl mint a szociális rehabilitáció különféle professzionális szolgáltatásainak igénybevevõirõl, felhasználóiról beszél, akik nem passzív elszenvedõi egy kívülrõl meghatározott és irányított folyamatnak, hanem aktív, önrendelkezésre képes, a helyi közösségekbe és a társadalom életébe egyértelmûen integrálódni akaró és tudó személyek.

Budapest, Fülöp lyon LEWO feltevései, céljai és alkalmazási lehetõségei A különféle lakhatást nyújtó szolgáltatások munkatársai számára megszokott dolog, hogy rendszeresen elgondolkodnak tevékenységükön, s gondolataikat megosztják team-kollégáikkal, más szakemberekkel, sõt akár barátaikkal és hozzátartozóikkal is. Az e területen végzett munka sokszor nagyon nehéz, s alig-alig végezhetõ megfelelõ szakmai tapasztalatcserék, mások tanácsainak és segítségének igénybevétele nélkül.

nő keres férfit verdun olasz nő társkereső

Sok lakhatást nyújtó szolgáltatásnál — a több mûszakra osztott szolgálati beosztás, az egyedül végzett munka és egyéb nehezítõ tényezõk egész sora miatt — mégis kivételnek számít a rendszeres, problémaorientált munkatársi megbeszélés. A tapasztalatok szerint a munkatársaknak egyetlen böblingen mindennapok során arra marad a legkevésbé idejük, hogy rendszeresen és szisztematikusan reflektáljanak a saját tevékenységükre.

A LEWO eszközkészlete ahhoz segíthet hozzá, hogy a jelenleginél jóval szervesebben épülhessenek be a mindennapos tevékenységek sorába a pedagógiai tevékenység szisztematikus és rendszeres megtervezésének és felülvizsgálatának mozzanatai. Lehetõvé teszi a különféle lakhatást nyújtó szolgáltatások és munkatársaik biztosította kínálat és segítség, valamint a bennük élõ felnõtt korú értelmi fogyatékosok élet- és lakókörülményeinek dokumentálását, megítélését és fejlesztését. A LEWO alkalmazása egyebek mellett hozzájárulhat ahhoz is, hogy a különféle állandó támogatással kísért lakóformák valamelyikében dolgozó munkatársak saját tevékenységüket kritikusan szemlélhessék és vizsgálhassák felül, s ezáltal lehetõségük nyíljon az általuk nyújtott szolgáltatás szisztematikus fejlesztésére, valamint munkájuk eredményeinek megfelelõ közvetítéüsére a külvilág felé.

Mely lakóformáknál alkalmazható a LEWO? Olyan eszközkészlet létrehozásán fáradoztunk, mely a felnõtt korú értelmi fogyatékosok számára lakhatást nyújtó szolgáltatások alapvetõen minden formájánál, így például az idõskorú, a súlyos fokban és halmozottan fogyatékos, vagy az úgynevezett viselkedési zavarokat mutató értelmi fogyatékosok lakóformáinál is használható. A LEWO éppúgy alkalmas az ambuláns segítséget biztosító lakóformákban, azaz az alkalmanként segítséget kapva viszonylag önállóan — egyedül vagy partnerükkel együtt-élõ — értelmi fogyatékos felnõttek számára létrehozott szolgáltatásokban, mint az úgynevezett ambuláns segítséggel kísért csoportokban, azaz a helyi közösségbe integrált intézmények külsõ csoportjaiban biztosított lakókörülmények megítélésére, s hasonlóképpen alkalmazható a kisvagy nagy létszámú otthonok egyes lakócsoportjaira vagy a pszichiátriai intézetekben élõ értelmi fogyatékosok csoportjaira jellemzõ életminõség feltérképezésénél is.

Mérõeszközünk összeállításakor a súlypontot mindazonáltal egyértelmûen a speciális intézményekben biztosított csoportos lakóformákra neves társkereső iroda düsseldorf. Ha a LEWO-t a felnõtt korú értelmi fogyatékosok valamely ambuláns segítséggel kísért lakóformája esetében alkalmazzuk, akkor természetszerûleg egyes tartalmi szempontokat elhanyagolhatunk, míg más aspektusok — az adott ambuláns szolgáltatás jellegzetességeihez igazítva — módosításra vagy kiegészítésre szorulnak.

A LEWO eszközkészletének szakmai hátterét az értelmi fogyatékos emberek társkereső boulogne- sur- mer rehabilitációjának azon irányelvei rajzolták meg, melyek mára — a fogyatékosságügyben jó ideje zajló eszmecserék eredményeképpen — viszonylagos elfogadottságnak örvendenek. A szociális integráció, az életkörülmények normalizációja vagy az individualizált segítségnyújtás elveinek teljesülését általános célként szokás meghatározni akkor, amikor a fogyatékos emberek tartós elhelyezést nyújtó lakóformáiban, napközbeni ellátásában vagy munkahelyein végzett szakmai tevékenység mibenlétérõl beszélünk.

A neves társkereső iroda düsseldorf szakmai standardok alkalmazásába ma még túlságosan is sok szubjektív elem keveredik, a konkretizálás sok esetben tetszõlegesen történik. A LEWO eszközkészletével megkísérlünk választ adni a fent feltett kérdésekre. Amit a segítségével vizsgálunk és értékelünk evaluációaz tehát nem más, mint egyrészt az adott lakhatást nyújtó szolgáltatás kínálatának minõsége, másrészt pedig a felhasználók lakókörülményeinek ezzel összefüggõ minõsége, azaz voltaképpen a felhasználók életminõsége.

A jövõben is folytatódó takarékossági intézkedések miatt a szolgáltatási kínálatok korábban elért szintje aligha lesz tartósan fenntartható. A megváltozott társadalombiztosítási jogszabályok elõírásai a különféle lakhatást nyújtó szolgáltatások munkájára a BSHG Legkésõbb a es évek elejétõl kezdõdõen elmondható, hogy a szociális szférában bevezetett, egyre kíméletlenebb takarékossági intézkedések hatására a fogyatékosokat ellátó intézmények fenntartóinak alig maradt más lehetõsége, mint hogy foggalkörömmel harcolva megpróbálják megõrizni szolgáltatásaik korábbi színvonalát.

Ebben a pénzügyi környezetben pedig újra akadémikus jellegû kérdésnek, a valóságtól egyre elrugaszkodottabb ötletnek hat az értelmi fogyatékosok számára nyújtott, individualizált és az egyéni szükségletekhez illeszkedõ szolgáltatások konzekvens továbbfejlesztésének gondolata. A megváltozott financiális keretfeltételek szorításában fennáll a veszély, hogy a fogyatékos emberek intézményes lakóformáinak lehetséges változásairól folytatott viták is majdhogynem kizárólag a költségek csökkentésérõl szólnak majd, teljesen a háttérbe szorítva a szakmai standardok kérdését és az érintettek életminõségének szempontjait.

Mindezért elkerülhetetlen, hogy a fogyatékosok ellátására vonatkozó minõségi kritériumok meghatározásáról folytatott, legalább részben még mindig nyílt kimenetelû vitában ne csak a török társkereső belgium képviselõi vegyenek részt, hanem úgy a lakhatást nyújtó szolgáltatók munkatársai, mint a szolgáltatások igénybevevõi és azok hozzátartozói is aktív szerepet vállaljanak ebben a diszkusszióban.

Hits (svájci karmester) | Library | Hungaricana

Ehhez viszont a különféle szociális szolgáltatások és szolgálatok fenntartóinak meg kell egyezniük arról, mit is kell érteni egy adott szolgáltatás minõségén, és hogyan lehet ellenõrizni a megállapított standardok, kritériumok teljesülését. Emellett a lakhatást nyújtó szolgáltatóknak szükségük van megfelelõ, gyakorlatorientált mérõeszközökre is, melyek segítségével saját maguk rendszeresen és megbízhatóan ellenõrizhetik mind saját szolgáltatásaik minõségét, mind pedig — közvetve — a felhasználók életminõségét, aminek alapján lehetõségük nyílik szolgáltatási kínálatukat célzottan fejleszteni és offenzív módon képviselni a külvilág felé.

Napjainkban különösen sürgetõ feladattá vált a fenti folyamat beindítása, hiszen az utóbbi években egyre erõteljesebb szakmai kritika éri a fogyatékosok ellátórendszerének hagyományos formáit is.

A különféle civil fenntartók jó ideje az ország egész területét egyenletesen lefedõ, magas kiépítettségi fokú ellátási hálózat létrehozásán fáradoznak, miáltal a koncepcionális megfontolások háttérbe szorulni látszanak. További hiányosság, hogy a fogyatékos emberek és hozzátartozóik szemében sok esetben átláthatatlan szövevényként jelenik meg az elérhetõ szolgáltatások és segítségnyújtási formák rendszere éppúgy, mint ahogyan keveredik elõttük a különféle intézmények fenntartóinak illetékességi köre is, akik ráadásul alig-alig mûködnek együtt, ezáltal téve lehetetlenné egy felhasználóbarát kínálati struktúra kialakulását.

A professzionális szolgáltatások tartalmi és minõségi standardjainak meghatározását, kifejlesztését és ellenõrzését célzó próbálkozásokra a civil szféra intézményeinek fenntartói a legtöbbször visszahúzódnak azon szabadságuk bástyái mögé, ami jogilag is garantálja a számukra saját intézményeik kereteinek önálló kialakítását.

Emiatt aztán — elvileg azonos feltételek mellett — az egyes intézményekre az jellemzõ, hogy fejlettségi szintjük és mûködésük egymáshoz képest akár nagymértékû eltéréseket is mutathat.

Mindezt könnyebb lenne elfogadni akkor, ha a felhasználók és hozzátartozóik valóban szabadon választhatnának a különbözõ szolgáltatások kínálatából, amirõl azonban — a fogyatékos emberek számára valóban megfelelõ lakóformák korlátozott hozzáférhetõsége okán — aligha beszélhetünk.

Idõközben regionális szinten megalakult néhány olyan ambuláns segélyszolgálat, amely sok szempontból rugalmasabban dolgozik a nagy intézményeknél, s komoly koncepcionális fejlesztõmunkát is végez az individualizált segítségnyújtás és támogatás új formáinak kialakítása érdekében.

A fogyatékosságügy különféle szolgáltatói által végzett neves társkereső iroda düsseldorf minõségbiztosításának fontossága egyenesen következik ezen intézmények önmeghatározásából és felvállalt feladatkörébõl, s nem csupán bizonyos gazdaságossági és szervezetpolitikai megfontolások indokolják a figyelembevételét. A lakhatást nyújtó szolgáltatások igénybevevõinek joguk van arra, hogy átláthatóvá tegyék számukra a professzionális segítségnyújtás elemeit, hogy elismerjék alapvetõ igényüket az önrendelkezésre és támogassák õket ennek megvalósításában, valamint hogy a különféle lakóformák kiválasztása és igénybevétele esetén választási lehetõségeket kínáljanak fel a számukra.

NORBERT SCHWARTE RALF OBERSTE-UFER

A következõ években tehát — már csak szakmai okokból is — egyre nagyobb súllyal esik majd a latba, hogy a fogyatékosságügy egyes intézményei képesek lesznek-e az általuk nyújtott szolgáltatások megbízható értékelésére evaluációjára és folyamatos javítására.

A LEWO eszközkészlete A LEWO olyan, a gyakorlatra vonatkoztatott mérõeszköz, amely meghatározza a lakhatást is nyújtó szociális szolgáltatások minõségének megítélésére szolgáló szakmai standardokat, s egyben megadja azokat a konkrét kritériumokat vagy mutatókat indikátorokat is, melyek mentén egy adott szolgáltatás esetében megítélhetõ-e standardok teljesülésének mértéke.

Szociálpolitikai aktualitásától függetlenül a szociális ellátásban érvényesítendõ minõségi standardok körüli vita igazából még csak most kezd kibontakozni. Így a LEWO-t sem tekinthetjük végleges eszköznek, hanem sokkal inkább egyfajta kezdetnek azon az úton, amelyen haladva megbízható és ellenõrizhetõ kritériumok kidolgozásán fáradozunk a lakhatást nyújtó szolgáltatók szakmai munkájának felméréséhez.

Tudatában ember találkozik sms annak is, hogy az ebbe az irányba megtett minden egyes új lépés vitatható, sõt egyenesen annak is kell lennie. Lehetséges, hogy a LEWO jövõbeli alkalmazói nem fognak minden olyan szemponttal egyetérteni, melyet a felnõtt korú értelmi fogyatékosok lakókörülményeinek és életminõségének megbízható felmérése és jobbítása céljából eszközünkbe beépítettünk. Mindvégig azon igyekeztünk, hogy alapvetõen minden olyan szempontot figyelembe vegyünk, melyek befolyásolhatják a felnõtt korú értelmi fogyatékosok lakókörülményeit.

Ez persze nem volt könnyû feladat, hiszen — a mindennapokra vonatkoztatottsága miatt — a lakhatás tárgykörét egyáltalán nem lehet olyan egyértelmûen körülrajzolni és másoktól elhatárolni, mint ahogyan az a rehabilitáció egyéb, például az orvosi vagy a foglalkoztatási rehabilitációra vonatkozó területeinek esetében lehetséges.

Emiatt aztán egyáltalán nem neves társkereső iroda düsseldorf azon, hogy a LEWO esetében végül egy igen komplex és differenciált eszközrendszerrel találjuk szemben magunkat.