Dunántúli Napló, 1948. május (5. évfolyam, 100-121. szám)

Witten egyetlen párt

Új Ifjúság, Ezzel nincs szán­dékunkban elhallgatni az itteni magyar nacionalista tö­rekvéseket amelyek a Horthy-Magyarország támogatását él­vezve, különösen a harmincas években váltak támadó jellegűvé.

Mivel azonban ennek az Írásnak a témája a forradalmi hagyományok felelevenítése, szeretnénk némi tájékoztatást adni arról, hogy az első köztársaság ide­jén a csehszlovákiai magyarság mivel járult hozzá ahhoz a harchoz, amely végül is a párt győzelméhez és a szo­cializmus építéséhez vezetett.

A második világháborű előtt Dél-Szlovákia túlnyomóan mezőgazdasági jellegű vidék volt. Itt összpontosult a szlo­vákiai nagybirtoknak több mint a fele. Ebben az időben az 50 hektáros és nagyobb mezőgazdasági birtokok száma Dél-Szlovákiában volt.

Ez a röviden felvázolt birtok- viszony döntően meghatározta a lakosság összetételét is.

Arany Málna-gála – Wikipédia

A mezőgazdasági proletariátus, a föld nélküli napszámo­sok, béresek, cselédek alkották a lakosság jelentős há nyadát. A munka idő a csúcsmunkák időszakában napi óra volt. A mezőgazdasági munkások bére az embertelen munkakö­rülmények ellenére sem érte el a minimumot, amellyel magukat és családjukat nehézség nélkül eltarthatták vol­na. A mezőgazdasági dolgozók gyakran tiltakoztak a tűr­hetetlen munka- és bérviszonyok ellen.

A leghatásosabb és legjobban alkalmazható harci eszközük a sztrájk volt. Az Ez a sztrájk kiterjedt Dél-Szlovákia szinte egész területére. Központi követelménye a kollektív szerződések kikény­szerítése volt.

A sztrájkkal szolidaritást vállaltak az er­dei munkások, a fűrésztelepeken, valamint a szeszfőzdék­ben oldal fogyatékkal komoly találkozó munkások Is. A sztrájk júniusának második fe­lében fejeződött be. A sztrájkolok száma szinte meghatá­rozhatatlan, mivel számuk napról napra változott. A tör ténészek ezt a sztrájkot mindenesetre úgy tartják szá­mon mint egyikét a nagy forradalmi megmozdulásoknak.

Az es években beállt nyugalom relatív volta ha­mar megmutatkozott. Egymástól függetlenül kisebb-nagyobb sztrájkok robbantak witten egyetlen párt ismét. A sajtóban egyre többet szerepeltek a követ­kező járások: Dunaszerdahely, Komárom KomárnoGa­lánta. Érsekújvár, Zselíz ZeliezovceŰgyalla Hurbano vo.

A négyes és hatos villamossal közlekedőket sok bosszúság érheti a jövőben. Temetése a józsai temetőben, Köszönjük mindazoknak akik utolsó földi útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Mint a gyors folyó rohan az élet, és bár az évek tovaszállnak, az emlékek élnek és csendben fájnak. Szívünk fájdalmát nem enyhíti semmi, mert hiányodat nem pótolja senki.

Párkány StúrovoIpolyság Sahy mint a sztráj kok színhelyei. A sztrájkmozgalom ben tovább folytatódott, jel­lemzője a fokozódó harciasság volt, valamint a kommu­nistáknak az a törekvése, hogy a mezőgazdasági dolgozók harcában az ösztönösséget a szervezettséggel helyettesít­sék.

‎⁨Page 1⁩ — ⁨⁨Uj Kelet⁩⁩ 7 February — National Library of Israel │ Newspapers

A szervezettség mutatkozott meg az A nemzetiségi hovatartozás itt sem jelentett különbséget. Azévi sztrájkokat megtorlások követ­ték.

Light Rays and Black Holes II - Edward Witten

A burzsoá rendszer azonban Ekkor vetették börtönbe Major Istvánt. De talán éppen természetéből eredően rendelkezett igen gazdag szociális érzéssel és azzal a képességgel, hogy megértse mások fájdalmát és ezért lett a szó legszorosabb értelmében a magyar nép szeretett népszónoka és a szlovákiai kom­munista mozgalom egyik élvonalbeli vezetője.

Steiner Gábor ben witten egyetlen párt be ötvenedik életévét. Cikkét így fejezi be: maradj számunkra az, aki eddig vol­tál! Az ember és a politikus életének morális győzel­mét jelenti, ha ötvenedik születésnapján a mozgalomban töltött több mint két évtized után. Milyen witten egyetlen párt volt Stei­ner Gábor — szeptemberéig és utána? Rendkívül tevékeny, erélyes, dolgos, árösszehasonlító menyasszonyok és megalkuvásra képtelen.

Szenvedélyesen és magától értetődően szolgálta a kom­munizmus eszméjét. A CSKP az as év kezdetétől fogva elszántan küzdött a fasiszták ellen, főleg a határmenti te­rületeken, ahol a német szociáldemokraták alapszerveze­teivel együtt nem kis sikereket ért el a fasistzaellenes egységfront megalakításában. A CSKP márciusában ajánlatot tett az akcióegységre, amelyet a reformista pár­tok vezetősége mereven visszautasított.

A kommunisták az egyes akciók és kampányok során hatalmas munkát vé­geztek. A párt munkájának eredményeire azonban nega­tívan hatott, az a tény, hogy jó ideig eltartott, amíg ki­dolgozták a párt eljárásának koncepcióját.

oldal értekezlet időpontjának

A munkát az is akadályozta, hogy főleg őszétől kezdődően a KI szerveiben egyre erősebben érvényesült a dogmatizmus. A párt azonban a hibák kiküszöbölésére törekedett.

A KI határozatai és megállapí­tásai jelentős mértékben hozzásegítették a CSKP-t ahhoz, hogy kidolgozza új politikáját. Itt kimondták, hogy Csehszlovákia Kommunis­ta Pártja egyértelműen kiáll a demokrácia és a köztár­saság mellett és a fasizmus ellen szegül.

A párt sajnos nem tud­ta már megakadályozni a burzsoáziát a nép érdekeinek elárulásában, amely a szégyenletes müncheni diktátum­ban csúcsosodott ki. A müncheni diktátum mély válságot idézett elő az or­szágban. A csehszlovák burzsoázia teljes egészében kapi­tulált. A kommunista párt volt az egyetlen csehszlovákiai párt, amely soha sem ismerte el Münchent és engesztel­hetetlen harcot vívott a fasiszta megszállók ellen. Ez a harc nagyon nehéz és áldozatos volt.

Itthon illegalitásba kellett a pártnak vonulnia.

34. Arany Málna-gála

A szovjet Vörös Hadsereg és a csehszlovákiai emigráció harcai ben végül is meg­hozták a felszabadulást a csehszlovák népnek. Jöttem, láttam Végigbotorkálunk egy hosszú folyosón, hátul az udvarban ládák, szétdobált ócskavasak ásítoznak bu­tán, majd jobbra fordulunk szüntelenül ébernek kell lennilefelé tapogatunk a sötét lépcsőkön, végre egy gyéren kivilágított pincébe érkezünk.

Hanyagul össze­tákolt asztalok, witten egyetlen párt lócák, valamennyi a furfan­gos, bohém-esztétika szabályai szerint falpapírral le­borítva. Kicsit beljebb hatolunk. Bal oldalt egy csapszék, helyesebben egy csapra vert hordó, kocs máros és kocsmárosné. Bratislavában vagyunk. Egy, a rohanó, munka, üzlet és szórakozás után lótó-futó embereknek ismeretlen helyen.

Sokan csak regényekből, elbeszélésekből tud­nak hasonló az emberek megismerjék ulm. Ezek számára mindig volt és van ebben valami titokzatos, el nem érhető roman­tika, és félnek tőle vagy tisztelik, mint olyan jelensé­get, melyet nem tudnak megmagyarázni. Az ember szá­mára lócskán egzotikusnak tűnhet az efféle bohémta­nya mert ide jöttünk le az imént botorkálvaés megközelíthetetlen ts.

Ide nem ütheted be az orrodat riporterként sem, az íratlan törvény Itt így szól: asze­rint vagy barát vagy Idegen, hogy milyen vér folyik az ereidben, nem pedig aszerint, hogy milyen tinta folyik a toliadban.

ndr 1 mv társkereső

Valami megfoghatatlan, pimasz cslntalanság lebeg a levegőben, és még valami, még leírhatatlanabb, hason ló a gyerekek homokvárépítéséhez, bújócskáihoz és Teli Vilmos harcaihoz. Minden szabályos és pontos, mint a természet megmásíthatatlansága, mikor közé jük keveredek, egykettőre foglya leszek egy különös szabadságnak, amely belülről árad: szabálya és ki mértsége van, mindazon által végtelen és véletlen e- redetü.

Ha a hegymászó egy csúcsot akar meghódítani, ter­mészetszerűleg vesz magához hegymászóbakancsot, kö teleket, szögeket, kalapácsot és hasonlót.

Nálam Is vannak hódító csecsebecsék: cigaretta, nyaklánc, gyű­rű. Először ez nélkülözhetetlennek tűnik. Az egyik lánynak, aki mellém telepszik, nyakába akasztok egy nyakláncot, úgy örül, mint a gyerek, majdnem köny­nyezik.

Képzőművészeti főiskolára jár, szerinte Cézan­ne, Klee vagy Rimbaud Irtó jó fejek voltak. Melléke­sen megjegyzi, hogy Rozsnyó RoZnava mellől van, aztán a kubizmusról beszél, meg valami új realiz­musról. Imádja a művészetet és imádja az életet. A fiúk könnyedek és nagyvonalúak valamennyien rajzol­nak, festenek vagy írnak valamennyien természetesnek tartják, hogy az élet bonyolult és küzdelmes.

tárgyaló nők özvegyek

Egyné- hányuknak már saját kiállítása is volt. Először meg vagyok hatódva, aztán a meghatódott- ságot a meglepetés váltja fel bennem. Tehát bor mel­lett nem csak káromkodni és ordítozni lehet. Ezek a bohémkedő fiúk és lányok azért bújnak itt össze, hogy vitatkozzanak, itt nem szállnak el egykönnyen a gon­dolatok.

Szavaiknak súlya van, és problémáik sem ki­csinyesek.

Vaskori település maradványait tárták fel Oxfordshire-ben

Felszabadítják magukban az elnyomott ener­giákat, lázasak és keresők. A legnemesebb és leghala­dóbb festők, írók neveivel érvelnek, szembeállítják ő- ket, witten egyetlen párt a szintézist vagy az újat, egy új kifeje­zést. Forralt bort rendelünk, koccintunk, nevetünk, vitat­kozunk.

Igyekszem csupa fül lenni, igyekszem kereszt- kérdéseket feltenni, zavarba hozni őket. Nem witten egyetlen párt sikerül. Valószínűleg ismerik Szokratészt Is, aki hason­lóképpen witten egyetlen párt vitapartnerei képességeit és filozó­fiai készségét felülvizsgálni.

Egyikük sem részeg. Nem is azért járnak ide, hogy leigyák magukat. Egyszerűen bor mellett akarnak né ha nagy vitát csapni.

Amikor távoztam tőlük, felvillant még bennem egy kérdés, egy eléggé paradox kérdés: Hogyan lehet az, hogy ezek a fiatalok, akiket a felszínesen gondolko­dó ember megszól, elkötelezettnek érzik magukat, ko­molyan veszik életüket, munkájukat egyaránt, a má­sik oldalon a fiatalok egy csoportját, akikről lerí a sznobizmus, a banalitás és primitívség, ugyanaz az ember pozitívan értékel?

A válasz nagyon egyszerű. Ezen legjobb mosolyogni, hiszen levegőbe még senk' sem akasztotta fel magát, s levegőből még senki sem akasztott le szalonnát. Hogy az olvasóközönség figyelmét fokozzák, folyta­tásokban közölték dr. Parányi Witten egyetlen párt írását, a Mayerling titka című elcsépelt és sokszor átdolgozott tragédiát. Ennek befejezése után, ugyancsak hosszú folytatásokban közölték Szögyén-Wittenbach Hubert gróf tollából a Ferenc József két szerelme című regényt.

A kevés számú szerkesztőségi gárda élén Herceg Gábor laptu­lajdonos állt; a lap belső munkatársai: Kalász József.

újsághirdetés nő keres férfit

Kemény András. A laptulajdonos nem vállalt semminemű politikai kötöttséget, a riportlapok mentalitásával kívánta a lapra felhívni az witten egyetlen párt figyelmét. A híreket úgy közölte, mintha a lap tudósítója a polgárháború színteréről küldené.

A politikai helyzet változásának következtében, amikor 'novemberében az úgynevezett Szlovák Állam hatalmasai megtil­tották a zsidó származású újságírók működését. Az átszervezett szerkesztőség az új idők szelének védett he­lyére helyezkedett és minden igyekezetével a fasiszta szellem szolgálatába állt.

Amikor pedig II. A kiegyezés utáni időszakában Kassán Kosice egymás f után keletkeznek új lapok. A kor egyik igen sokat szenvedett [ és már már feledésbe menő kitűnő poétája, Reviczky Gyula Kás­ásán volt újságíró.

A küzdelem gyönyör!